20:50 ICT Thứ ba, 11/08/2020
English
Đảng bộ 2

Khẳng định vai trò, vị trí ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ tư - 20/02/2013 14:57
Nhân viên kỹ thuật Sở TT&TT kiểm tra thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến.   Ảnh: TN

Nhân viên kỹ thuật Sở TT&TT kiểm tra thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến. Ảnh: TN

DIC - Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình suy giảm kinh tế trong nước, lạm phát tăng cao, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức và lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực, chủ động tích cực, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Năm 2012, mặc dù phải đối  mặt  với  không  ít khó  khăn,  thách  thức do tác động của tình hình suy giảm kinh tế trong nước, lạm phát tăng cao, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường. Song dưới sự lãnh đạo  của  Tỉnh  ủy,  sự  quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo  và  cán  bộ  công  chức viên chức và lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực, chủ động tích cực, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công ác. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Cùng  với những  khó khăn  chung  của  một  tỉnh miền núi biên giới là những khó khăn nội tại của ngành: Với  xuất  phát  điểm thấp, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn; tổ chức bộ máy chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao; nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, bất cập...nhưng ngay từ đầu năm2012, Sở TT&TT đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác QLNN trên cả 5 lĩnh vực được giao: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Sở TT&TT đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án lớn…liên quan trực tiếp đến công tác quản lý của ngành để trình UBND tỉnh  phê  duyệt,  ban  hành; từ đó làm căn cứ, cơ sở tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cấp mở rộng mạng lưới bưu chính, chuyển phát, hạ tầng truyền dẫn phát sóng viễn thông, phát thanh truyền hình và hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ, thông tin phong phú đa dạng và thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, quan tâm trú trọng ở vùng sâu,vùng xa, biên giới; mặt khác đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền phục vụ sự điều hành, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp và đảm bảo thông tin phòng chống lụt bão, phục vụ công tác quốc phòng,an ninh trên địa bàn tỉnh...và đạt được kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp bưu chính,viễn thông trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, có sự thay đổi trong tổ chức, quản lý và điều hành song lĩnh vực bưu chính, viễn thông vẫn có những bước phát  triển  vững  chắc,  đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ công ích phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị; chất lượngcác tuyến cáp, hạ tầng truyền dẫn phát sóng, các tuyến đường thư và hoạt động của các điểm giao dịch, điểm bưu điện văn hóa xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu của nhân dân.

2. Với vai trò là cơ quan chuyên trách, quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh. Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực CNTT.  Mặt  khác, Sở TT&TT đã tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Kết quả bước đầu là hạ tầng kỹ thuật đã được nâng cấp, cải thiện; thông tin chỉ đạo điều hành, dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước được tăng cường; nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là của lãnh đạo về hiệu quả ứng dụng CNTT trong  hoạt  động  của cơ quan nhà nước, kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác Internet để hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ công chức được nâng lên góp phần thay đổi tư duy, phương thức nề lối làm  việc,  từng  bước  nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, thúc đẩy và hiện đại hóa nền hành chính.

3. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Các cơ quanbáo chí, thực hiện  tốt  chức  năng  là  cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân  dân,  chủ  động  bám sát và thông tin kịp thời các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh và quốc tế; phân tích rõ quan điểm,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạoc ủa Tỉnh ủy,sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, với các giải pháp phát triển KT-XH,đảm bảo QP-AN gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội; phản ánh kịp thời những ý kiến,tâm tư,nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt…Lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm hoạt  động  đúng quy  định; các trang thông tin điện tử, các bản tin từng bước nâng cao  chất  lượng  nội  dung, hiệuquả, qua đó góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn  Đảng,  toàn  dân,  củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã khắc phục khó khăn (nhiệm vụ quản lý mới và khó, kinh phí hoạt động hạn hẹp trong điều kiện thiếu cán bộ, cơ sở vật chất), tích cực,chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn cấp huyện, từng bước  đưa  nhiệm  vụ  quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở địa phương đi vào nề nếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được,ngành TT&TT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Tiến độ xây dựng một số Đề án, Tờ trình, văn bản QPPL tham mưu UBND tỉnh  ban  hành  còn  chậm; việc sử dụng chung hạ tầng của các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; công tác quản lý thuê bao di động trả trước còn nhiều bất cập tồn tại; nhận thức và hành động trong việc triển khai ứng dụng CNTT của một số cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; một số nội dung thuộc Chương trình MTQG, đề án,dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt nhưng nguồn kinh phí phân bổ chưa kịp thời do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu để triển khai thực hiện, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ, mục tiêu đề ra; công tác tham mưu, chỉ đạo việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chương trình, nội dung và qui định quản lý vận hành, tiếp phát sóng phát sóng phát thanh,truyền hình,đặc biệt là cấp huyện, cấp xã chưa hiệu quả; nội dung tuyên truyền, hiệu quả tuyên truyền trên các cơ quan báo chí còn một số bất cập, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước về báo chí tại các huyện, thị xã, thành phố chưa rõ nét; việc nắm bắt và đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Đài TT-TH cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở sau khi triển khai Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV còn chưa kịp thời, phù hợp...

Một mùa xuân mới đã đến, với quyết tâm “mừng xuân mới thắng lợi mới” toàn ngành TT&TT ra sức thi đua lập  thành  tích  chào  mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 tỉnh Điện Biên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức ngành TT&TT tập trung triển khai thực hiệnmột số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Thứ  hai,  tập  trung  xây dựng, tham mưu trìnhTỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản QPPL bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định, phù hợp điều kiện của tỉnh và tính khả thi cao; Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, quy hoạch báo chí xuất bản, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước, Đề án xây dựng Đài truyền thanh cơ sở, Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở…sau khi được phê duyệt.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp, sử dụng phương thức họp trực tuyến…

Thứ  tư,  quản  lý  chặt chẽ  thông  tin  trên  Internet, trò chơi trực tuyến (game online), thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác; việc sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát gắn với việc thông tin tuyên truyền để có sự đồng thuận từ người dân   và doanh nghiệp trong việc quản lý, phát triển và sử dụng dịch vụ thông tin và truyền thông.

Thứnăm,chỉ đạo các doanh nghiệp bưuchính, viễn thông thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh kế - xã hội, thông tin liên lạc phục vụ  chỉ  đạo  điều  hành  của các ngành, các cấp đặc biệt là công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, công tác QP-AN của địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo  chí  thực  hiện  tốt  công tác thông tin tuyên truyềncác nhiệm vụ chính trị, đảm bảo QP-AN, phát triển KT-XH, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thứ bảy, tăng cường xuống cơ sở, tổ chức làm việc với các cơ quan QLNN cấp huyện,các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn,vướng mắc từ công tác quản lý đến hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trong ngành.

Với những khó khăn, thách thức cùng với thời cơ và  thuận  lợi, phát  huy  kết quả  đã  đạt  được,  với  tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Năm 2013, ngành TT&TT nói chung và Sở TT&TT nói riêng tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo thế và lực cho ngành phát triển vững chắc, ngày càng khẳng định vai trò,vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh./.

Chu Xuân Trường UVBCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở TT&TT

Tin đã đăng