22:01 ICT Thứ hai, 20/09/2021
English


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1144/STTTT-TTr 12/08/2021

Về việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tải về
762/STTTT- KHTC 09/06/2021

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_Các đơn vị ngành TT&TT;

Tải về
763/STTTT- KHTC 09/06/2021

: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_UBND huyện (bản chuẩn);

Tải về
750/STTTT- KHTC 08/06/2021

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
325/STTTT-KHTC 19/03/2021

V/v khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tải về
/BC-BTTTT 09/01/2021

Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông

Tải về
33/STTTT-CNTT 07/01/2021

Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020

Tải về
23/QĐ-STTTT 05/01/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về
24/QĐ-STTTT 05/01/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở

Tải về
1567/STTTT- KHTC 19/11/2020

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Tải về
Quý III/2020 06/11/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2020

Tải về
2806/KH-UBND 24/09/2020

Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021

Tải về
Quý II/2020 05/07/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2020

Tải về
6 tháng đầu năm 2020 05/07/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

Tải về
814/QĐ-STTTT 30/06/2020

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tải về
719/STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).

Tải về
720 /STTTT-KHTC 15/06/2020

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Tải về
688/STTTT-KHTC 10/06/2020

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020

Tải về
794/QĐ-TTg 03/06/2020

Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
528/STTTT-CNTT 08/05/2020

V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

Tải về
1 2 3 ... 25 26 27  Trang sau