Tìm kiếm văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1904STTTT-CNTT 02/12/2021 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
2 /TTr-BTTTT 30/11/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Chiếm lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3 4766/BTTTT-CBC 30/11/2021 Về việc xin ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiếm lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"
4 1874/STTTT-BCXB 29/11/2021 Về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 2025 và định hướng đến năm 2030”
5 3858/UBND-KGVX 17/11/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
6 1612/STTTT- KHTC 26/10/2021 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2).
7 1544/STTTT- KHTC 15/10/2021 Khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
8 1144/STTTT-TTr 12/08/2021 Về việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
9 762/STTTT- KHTC 09/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_Các đơn vị ngành TT&TT;
10 763/STTTT- KHTC 09/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_UBND huyện (bản chuẩn);
11 750/STTTT- KHTC 08/06/2021 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
12 325/STTTT-KHTC 19/03/2021 V/v khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
13 /BC-BTTTT 09/01/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông
14 33/STTTT-CNTT 07/01/2021 Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
15 23/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
16 24/QĐ-STTTT 05/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
17 1567/STTTT- KHTC 19/11/2020 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020;
18 Quý III/2020 06/11/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2020
19 2806/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021
20 Quý II/2020 05/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2020
21 6 tháng đầu năm 2020 05/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020
22 814/QĐ-STTTT 30/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
23 719/STTTT-KHTC 15/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).
24 720 /STTTT-KHTC 15/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).
25 239/KH-STTTT 10/06/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Điện Biên
26 688/STTTT-KHTC 10/06/2020 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020
27 794/QĐ-TTg 03/06/2020 Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
28 528/STTTT-CNTT 08/05/2020 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
29 239/KH-STTTT 06/05/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyệnMương Nhé
30 506/STTTT-CNTT 04/05/2020 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 2.0
31 0/TTCNTT 01/05/2020 Tài liệu tập huấn TDOffice
32 404/STTTT-CNTT 07/04/2020 Về việc Báo cáo đánh giá, thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
33 Quý I/2020 04/04/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2020
34 260/TB-STTTT 12/03/2020 Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp Đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
35 239/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho Thị xã Mường Lay
36 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
37 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Ảng
38 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho UBND thành phố Điện Biên Phủ
39 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Nậm Pồ
40 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Chà
41 207/STTTT-CNTT 28/02/2020 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020
42 01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
43 29/GM-UBND 25/02/2020 Giấy mời, tài liệu dự Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020.
44 11-KH/ĐU 21/02/2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
45 144/STTTT-CNTT 17/02/2020 V/v đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
46 104/STTTT-VP 07/02/2020 V/v gửi biểu tự chấm điểm tiêu chí thi đua, tài liệu kiểm chứng năm 2019 - Cụm Thi đua số 02
47 1658/QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
48 89 /QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
49 1457/STTTT- KHTC 29/11/2019 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019
50 1418/STTTT-KHTC 22/11/2019 V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây