Tìm kiếm văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2069/STTTT-KHTC 23/12/2021 V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2021
2 1904STTTT-CNTT 01/12/2021 V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến Dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
3 /TTr-BTTTT 29/11/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Chiếm lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4 4766/BTTTT-CBC 29/11/2021 Về việc xin ý kiến hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiếm lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"
5 1874/STTTT-BCXB 28/11/2021 Về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 2025 và định hướng đến năm 2030”
6 3858/UBND-KGVX 16/11/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
7 1612/STTTT- KHTC 25/10/2021 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (lần 2).
8 1544/STTTT- KHTC 14/10/2021 Khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện các Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
9 1144/STTTT-TTr 11/08/2021 Về việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
10 762/STTTT- KHTC 08/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_Các đơn vị ngành TT&TT;
11 763/STTTT- KHTC 08/06/2021 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2022_UBND huyện (bản chuẩn);
12 750/STTTT- KHTC 07/06/2021 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
13 325/STTTT-KHTC 18/03/2021 V/v khảo sát hiện trạng để triển khai thực hiện Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
14 /BC-BTTTT 08/01/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông
15 33/STTTT-CNTT 06/01/2021 Về việc đề nghị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020
16 23/QĐ-STTTT 04/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
17 24/QĐ-STTTT 04/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Văn phòng Sở
18 1567/STTTT- KHTC 18/11/2020 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020;
19 Quý III/2020 05/11/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2020
20 2806/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 -2021
21 Quý II/2020 04/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2020
22 6 tháng đầu năm 2020 04/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020
23 814/QĐ-STTTT 29/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
24 719/STTTT-KHTC 14/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (các Doanh nghiệp).
25 720 /STTTT-KHTC 14/06/2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020 (UBND các huyện, thị xã, thành phố).
26 239/KH-STTTT 09/06/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Điện Biên
27 688/STTTT-KHTC 09/06/2020 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020
28 794/QĐ-TTg 02/06/2020 Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
29 528/STTTT-CNTT 07/05/2020 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
30 239/KH-STTTT 05/05/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyệnMương Nhé
31 506/STTTT-CNTT 03/05/2020 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên 2.0
32 0/TTCNTT 30/04/2020 Tài liệu tập huấn TDOffice
33 404/STTTT-CNTT 06/04/2020 Về việc Báo cáo đánh giá, thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
34 Quý I/2020 03/04/2020 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2020
35 260/TB-STTTT 12/03/2020 Thông báo triệu tập học viên tham gia lớp Đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
36 239/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho Thị xã Mường Lay
37 239/KH-STTTT 06/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
38 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Ảng
39 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho UBND thành phố Điện Biên Phủ
40 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Nậm Pồ
41 239/KH-STTTT 05/03/2020 Kế hoạch đào tạo ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho huyện Mường Chà
42 207/STTTT-CNTT 28/02/2020 V/v đề nghị báo cáo số liệu tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh quý I/2020
43 01/2020/TT-BTTTT 27/02/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
44 29/GM-UBND 25/02/2020 Giấy mời, tài liệu dự Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020.
45 11-KH/ĐU 21/02/2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
46 144/STTTT-CNTT 17/02/2020 V/v đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
47 104/STTTT-VP 07/02/2020 V/v gửi biểu tự chấm điểm tiêu chí thi đua, tài liệu kiểm chứng năm 2019 - Cụm Thi đua số 02
48 1658/QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019
49 89 /QĐ-STTTT 30/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
50 1457/STTTT- KHTC 29/11/2019 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây