Khảo sát đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên.

Khảo sát đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên.

Số kí hiệu 321/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 24/06/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Người ký N/A

Nội dung

              UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 321/STTTT-CNTT
V/v Khảo sát đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2014
 
 
Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
                   - UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2007 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Thông tư 26/2009/TT-BTTTT, ngày 13/6/2011 Quy định về việc cung  cấp  thông tin và đảm bảo  khả  năng  truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT, ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tiến hành khảo sát đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên với mục đích giúp cho UBND tỉnh nắm bắt đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của cơ quan Nhà nước; số lượng, chất lượng các dịch vụ hành chính công trực tuyến và có các giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, xây dựng các quy chế, chính sách quản lý, vận hành, duy trì Trang/Cổng của các cơ quan Nhà nước. Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan, đơn vị chủ quản trong công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang/Cổng thông tin điện tử.
Mức độ cung cấp thông tin và tổ chức quản lý Trang/Cổng được khảo sát đánh giá theo 15 tiêu chí chính là: (1) Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc; (2) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; (3) Đăng tải Công báo điện tử bao gồm những thông tin: Số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản đăng trong công báo và trích yếu nội dung đối với mỗi văn bản; (4) Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; (5) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; (6) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; (7) Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học; (8) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; (9) Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành; (10) Thông tin thống kê chuyên ngành; (11) Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác); (12) Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin; (13) Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin; (14) Đảm bảo an toàn thông tin và (15) Công tác tổ chức quản trị trang thông tin điện tử.
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi phiếu khảo sát trước ngày 15/7/2014 về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại; (0230) 3835 664 (Phòng CNTT gặp đ/c Hà; Email: attha@dic.gov.vn) để phối hợp.
(Phiếu khảo sát được đăng tải tại địa chỉ http://www.dic.gov.vn)
          Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban biên tập Website;
- Lưu: VT, CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
    Nguyễn Hùng Cường
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây