Ngành thông tin và truyền thông Điện Biên chung tay xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Thứ hai - 18/11/2019 21:36

Ngành thông tin và truyền thông Điện Biên chung tay xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

DIC - Thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cùng với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đã chủ động, tích cực chung tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.
/uploads/news/2019_12/bai-a-canh.jpg Hội nghị tập huấn Công tác thông tin và truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018. (Ảnh: Quang Minh). Để thực hiện thắng lợi chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình như: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, cán bộ CCVC của ngành cùng nỗ lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới… Sở đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm đăng, phát tập trung thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong triển khai xây dựng NTM; mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền sự đồng thuận, chung tay vào cuộc của người dân với xây dựng NTM; kết quả thực hiện mô hình, tiêu chí tại các địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thông tấn báo chí đã sản xuất, đăng tải, phát sóng và khai thác hàng trăm tin, bài tuyên truyền về Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh còn biên dịch sang tiếng Mông, tiếng Thái để tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Duy trì đều đặn các chuyên đề “Nông thôn mới”, “Nông dân Điện Biên” trên sóng truyền hình và chuyên đề "Nông nghiệp nông thôn" trên sóng phát thanh, “Tài nguyên Môi trường” trên sóng phát thanh - truyền hình và các chuyên đề khác như: Nhà nước và pháp luật, Quốc phòng Điện Biên... Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt việc tiếp sóng các chương trình của Đài THVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên trong đó có tuyên truyền về xây dựng NTM. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương sản xuất tin, bài tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới phát trên bản tin phát thanh địa phương và cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát trên trang truyền hình cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Giai đoạn 2011 - 2015 (tiêu chí số 8 - tiêu chí Bưu điện), các dự án công nghệ thông tin - bưu chính viễn thông được triển khai nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng, mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh. Sở đã triển khai và lồng ghép chương trình “Viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020” các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí xây dựng NTM địa bàn tỉnh. Sở thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và số xã có Internet theo bộ tiêu chí, hướng dẫn một số quy định cụ thể, điều kiện và tổ chức việc xét công nhận xã đạt Tiêu chí số 8. Thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hoá xã, trong đó có các xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo nhằm đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo thời gian phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin của Đảng và Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Tiêu chí số 8 của ngành Thông tin và Truyền thông.Giai đoạn này toàn tỉnh có 93/116 xã đạt chuẩn Tiêu chí số 8, chiếm tỷ lệ 80,2%, trong đó: Về tiêu chí điểm phục vụ bưu chính, viễn thông: 116 xã đạt 100%, tăng 24 xã so với năm 2011; về tiêu chí Internet đến thôn, bản: 93 xã đạt 80,2%, tăng 12 xã so với năm 2011. Đến giai đoạn 2016 - 2020 (Tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông) Sở tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo về tuyên truyền, đưa tin về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm và giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh, thẩm định các xã đề nghị công nhận xã nông thôn mới. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 23/116 xã (19,8%) đạt Tiêu chí số 08 - Thông tin và Truyền thông, tăng 7 xã so với năm 2016, trong đó: Xã đạt chỉ tiêu có điểm phục vụ bưu chính: 91/116 xã đạt 78,4%, tăng 3 xã so với năm 2016. Xã đạt chỉ tiêu có dịch vụ viễn thông, internet: 97/116 xã đạt 83,6%, tăng 2 xã so với năm 2016. Xã đạt chỉ tiêu có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản: 36/116 xã đạt 30,2%, tăng 13 xã so với năm 2016. Xã đạt chỉ tiêu có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: 115/116 xã đạt 99,1%, tăng 4 xã so với năm 2016. Tỉnh đã nâng cấp 02 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; đầu tư thiết lập mới, nâng cấp 10 đài truyền thanh xã. Tuy đạt được kết quả trên nhưng việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng còn gặp nhiều khó khăn: Do địa hình đồi núi, mật độ dân cư phân bố không đồng đều, các bản cách xa nhau, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân cũng như trình độ năng lực của cán bộ tham gia xây dựng NTM trong quá trình triển khai thực hiện tại xã còn nhiều bất cập, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền cấp xã còn thiếu và chất lượng chưa đồng đều, nhiều biến động. Một số xã chưa thực sự triển khai quyết liệt đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh mới chỉ tập trung phát triển ở khu vực thị trấn, nơi tập trung đông dân cư và những vùng thuận lợi ở nông thôn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn hạn chế, đặc biệt là cấp xã, chưa khai thác hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin đã có. Kinh phí còn hạn hẹp nên việc quan tâm, đầu tư phát triển về hạ tầng thông tin truyền thông, đặc biệt là Đài truyền thanh xã còn rất khó khăn. Nhiều xã chưa có Đài Truyền thanh cơ sở nên chưa đạt tiêu chí số 08 Thông tin và Truyền thông. Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo, Sở tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình trong giai đoạn tới, tăng cường công tác chỉ đạo, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là kết quả thực hiện 10 năm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển hạ tầng, mạng lưới và tổ chức cung ứng dịch vụ tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan, đơn vị cấp xã, cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân. Ưu tiên, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở cho các xã chưa được triển khai. Trước tiên phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 74/116 xã (63,8%) đạt tiêu chí số 08 Thông tin và Truyền thông (tăng 58 xã so với năm 2016), trong đó: 103/116 xã đạt chỉ tiêu xã có điểm phục vụ bưu chính, 105/116 xã đạt chỉ tiêu có dịch vụ viễn thông, internet; 81/116 xã đạt chỉ tiêu có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản; 116/116 xã đạt chỉ tiêu có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin và truyền thông nhất là công tác truyên truyền đến đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh./.

Tác giả: Bài: Vũ Cảnh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây