Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.

Số kí hiệu 05/STTTT-BCVT
Ngày ban hành 02/01/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

Nội dung

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 

Số: 05/STTTT-BCVT
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT.
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Điện Biên, ngày 03 tháng 01 năm 2014
        Kính gửi:
                                - Các doanh nghiệp viễn thông;
                        - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.
 
Ngày 24/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Để việc thực hiện Thông tư đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số việc như sau:
1. Các doanh nghiệp viễn thông
- Triển khai, phổ biến đến cán bộ, công nhân viên chức và lao động của đơn vị; các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng và các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung Thông tư 23/2013/TT-BTTTT;
- Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng chấp hành nghiêm Thông tư.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thông tư 23/2013/TT-BTTTT cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết thực hiện.
- Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Nội dung chi tiết Thông tư 23/2013/TT-BTTTT được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên http://www.dic.gov.vn.
Trên cơ sở Thông tư 23/2013/TT-BTTTT, thời gian tới Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.
Trong quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên để phối hợp giải quyết. ĐT: 0230.3835.356./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban Biên tập Website Sở;
- Lưu: VT; BCVT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Hùng Cường

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây