Chủ động, linh hoạt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ ba - 13/10/2020 06:11

Chủ động, linh hoạt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song tỉnh ta đã phấn đấu đạt và vượt 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Ðể đánh giá rõ hơn kết quả, nguyên nhân đạt được cũng như định hướng những giải pháp chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn tới, phóng viên Báo Ðiện Biên Phủ có cuộc phỏng vấn đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
/uploads/news/2020_10/8_1.jpg Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa khu tái định cư trung tâm huyện Nậm Pồ. Ảnh: Hoàng Giang. - Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được? - Ðồng chí Mùa A Sơn: Sau gần 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (giảm tỷ trọng ngành nông, lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ). Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả khả quan: Ðã thu hút được 23 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp với tổng số vốn là 6.598 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như: Phê duyệt chủ trương đầu tư cho 4 dự án trồng mắc ca với diện tích 16.013,6ha; diện tích cây ăn quả được mở rộng và phát triển thành vùng theo hướng hàng hóa. Dự ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (vượt mục tiêu Nghị quyết), một đơn vị cấp huyện (TX. Mường Lay) hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, ước đạt 50.276,99 tỷ đồng, nhịp độ tăng bình quân đạt 13,1%/năm; trong đó vốn khu vực ngoài Nhà nước là 25.255,67 tỷ đồng (chiếm 50,23%). Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có những chuyển biến tích cực; tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 83 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 41 dự án và hơn 4.800 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tập trung đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, trọng tâm là TP. Ðiện Biên Phủ; đặc biệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Ðiện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để đầu tư theo quy hoạch, đây là động lực tích cực để tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, tỉnh tập trung bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, tỉnh ta đã triển khai quyết liệt, hiệu quả và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề về xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 48,14% đầu năm 2016 ước xuống còn 30,67% năm 2020, bình quân giảm 3,49%/năm. Chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tình trạng di cư tự do, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. - Phóng viên: Ðạt được những thành tựu trên, có nguyên nhân quan trọng là công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói rõ hơn về nội dung này? - Ðồng chí Mùa A Sơn: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Thường trực HÐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và đạt được kết quả tích cực như đã nêu. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ tổ chức đánh giá thực trạng, tiềm năng lợi thế và tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành 17 nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó đã kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công các ngành, các cấp tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện để hiệu chỉnh bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Trong từng giai đoạn và hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực như: Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch; tái cơ cấu đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực; phát triển văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo; cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng chính quyền; quốc phòng - an ninh và đối ngoại... Thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đề ra đã góp phần tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, giải quyết đơn, thư, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HÐND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, tuân thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của Thường trực HÐND, các ban HÐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. - Phóng viên: Thời gian tới, dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết những giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới? - Ðồng chí Mùa A Sơn: Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, UBND tỉnh xác định cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực bằng những giải pháp trọng tâm sau: Trên cơ sở Nghị quyết của Ðại hội và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, trọng tâm là chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược và 12 chương trình, đề án trọng điểm. Hàng năm, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành sâu sát, cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp tập trung chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện phân công, phân cấp theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế. Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan và xây dựng chính quyền điện tử. Chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức để lựa chọn đội ngũ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức nhất là cán bộ công chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của thành viên UBND tỉnh, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rà soát các nhiệm vụ của các ngành, các cấp để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ; gắn tổ chức thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động. Làm tốt công tác dân vận chính quyền tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội khi tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực cho sự phát triển. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phối hợp với Thường trực HÐND, các ban HÐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền; phối hợp tạo điều kiện phát huy vai trò tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị chính đáng của của Nhân dân để chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. - Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

Tác giả: Ðức Bảo (thực hiện)

Nguồn tin: CDC Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây