06:24 ICT Thứ tư, 08/04/2020
English

22/5/2016 Ngày hội dân chủ của toàn dân

Thứ tư - 20/04/2016 13:56
Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước tham gia, thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng nhất trong các tầng lớp Nhân dân.
22/5/2016 Ngày hội dân chủ của toàn dân

22/5/2016 Ngày hội dân chủ của toàn dân

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời là cơ hội tốt nhất để Nhân dân ta thực hiện quyền là chủ và làm chủ đất nước thông qua lá phiếu do chính mình lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, thực sự lấy lợi ích quốc gia – dân tộc làm trọng, làm đầu để bầu và ủy thác cho họ giữ trọng trách làm “người đầy tớ thật trung thành”, “người công bộc của Nhân dân” trong cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và tổ chức bộ máy Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Đây là những cơ sở pháp lý mới, đảm bảo để Nhân dân ta được tiến hành ứng cử, đề cử một cách dân chủ thực sự và đi bỏ phiếu bầu cử theo đúng nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, hướng dẫn của các cơ quan chỉ đạo về chính trị tư tưởng và nghiệp vụ, các cơ quan báo chí, tất cả những người làm báo trong tỉnh cần chung sức, đồng lòng, tập trung tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh ta nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí khi đến tay bạn đọc báo, nghe và xem đài phát thanh, truyền hình cần hướng vào đích chung là làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, để rồi từ đó họ tham gia tự giác, tích cực, chủ động vào cuộc bầu cử.

Thông qua kênh tuyên truyền báo chí, góp phần làm cho mọi cử tri trên địa bàn của tỉnh đều nhận thức rõ và thể hiện trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đảng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhâ dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời cần có kế hoạch và tâm thế để đấu tranh hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta,…góp phần vào thành công của cuộc bầu cử và đưa Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự trở thành Ngày hội dân chủ của toàn dân.

 

Nguyễn Vân Chương

Xem tiếp...

Tin đã đăng