01:48 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English

Phó giám đốc gồm 2 Đồng chí:

1. Đồng chí: Nguyễn Hùng Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


- Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường
- Chức vụ : Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.668
- Email : cuongnh.stttt@dienbien.gov.vn


  Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Hùng Cường

- Phụ trách và giải quyết các công việc được Giám đốc phân công:
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, In, phát hành; phát thanh - truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo báo chí, xuất bản ấn phẩm thông tin và truyền thông; Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Chủ tài khoản thứ 2 khi được Giám đốc ủy quyền.
- Các đơn vị: Phòng Báo chí - Xuất bản; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Giám đốc.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông: Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

2. Đồng chí: Phạm Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 

- Họ và tên : Phạm Thanh Nam
- Chức vụ : Phó Giám đốc
- Trình độ chuyên môn  : Ths. Quản lý kinh tế; Ks. CNTT, Ks. Cơ khí 
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3825.669
- Email : nampt.stttt@dienbien.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phạm Thanh Nam

- Phụ trách và giải quyết các công việc được Giám đốc phân công:
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện; Thanh tra, Pháp chế; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện.
- Các đơn vị: Phòng  Bưu chính - Viễn thông; Thanh tra Sở.
- Chủ tài khoản một số chương trình, dự án khi được Giám đốc ủy quyền.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của Giám đốc.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông các huyện: Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Mường Nhé.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.