Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng Sở

- Họ và tên : Lê Thị Kiều Trang
- Chức vụ : Chánh Văn phòng
- Trình độ chuyên môn : Đại học 
- Trình độ lý luận: : Cao cấp
- Điện thoại : 0215.3835.666
- Email : tranglt.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Trần Hải Đoàn
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Email: doanth.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3837.366
- Email: phuongnt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
- Chức vụ: Văn thư
- Trình độ chuyên môn: Đại học 
- Trình độ lý luận: Sơ cấp 
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Email: bichnt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học 
- Trình độ lý luận: Sơ cấp 
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Email: dungnt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Châu Loan
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học 
- Trình độ lý luận: Sơ cấp 
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Email: loannc.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Phạm Thị Nhung
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học 
- Trình độ lý luận: Sơ cấp 
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Email: nhungpt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Đỗ Anh Tuyến
- Chức vụ: Lái xe
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Họ và tên: Nguyễn Anh Tráng
- Chức vụ: Lái xe
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ: Nhân viên (phục vụ)
- Số điện thoại: 0215.3835.666
- Họ và tên: Đào Ngọc Liên
- Chức vụ: Bảo vệ
- Số điện thoại: 0215.3835.666
   
 
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của cơ quan; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chính sách; công tác xây dựng bộ máy cơ quan, công tác cán bộ, công chức; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông; công tác quản lý sử dụng tài sản; quản lý các mặt về nội chính, đối ngoại, hành chính, quản trị; công tác văn thư, lưu trữ và công tác pháp chế của cơ quan. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Làm đầu mối các hoạt động cho Lãnh đạo Sở và các Phòng chức năng, phối hợp và đôn đốc các Phòng thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác.
Tham mưu công tác tổ chức - cán bộ:
-  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, kiện toàn bộ máy cơ quan phù hợp với yêu cầu và điều kiện công tác của Sở; đề xuất quy hoạch, bố trí CBCC và các công việc liên quan đến nhân sự trong cơ quan;
- Nghiên cứu, đề xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện các thủ tục và tiến hành các hoạt động trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Sở; tổng hợp việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm;
- Thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động; các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
Tổ chức công tác hành chính - quản trị:
- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và đôn đốc, theo dõi thực hiện sau khi Giám đốc quyết định;
- Tổng hợp và phân tích tình hình, soạn thảo các văn bản, báo cáo mang tính tổng hợp chung;
- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chức năng chuẩn bị nội dung, tài liệu để lãnh đạo Sở làm việc với các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân;
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản tài liệu, hồ sơ, con dấu của cơ quan (quy định cụ thể tại Chương V của Quy chế này);
- Quản lý bộ phận và tổ chức thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Thông tin và Truyền thông;
- Tổ chức phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện quy chế sử dụng Web điều hành của Sở;
- Tổ chức thực hiện đón, tiếp khách đến làm việc với cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ chung của cơ quan;
- Tổ chức công tác thường trực - bảo vệ cơ quan, công tác vệ sinh, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong khu vực cơ quan;
- Tổ chức các điều kiện phục vụ CBCC của cơ quan đi công tác.
Tổ chức công tác tài chính - kế toán và quản lý tài sản:
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chi theo nguồn kinh phí được cấp hàng năm và sử dụng các nguồn phí, lệ phí được trích giữ lại theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp  của UBND tỉnh; quản lý các nguồn thu do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu khác liên quan đến hoạt động của Sở;
- Thực hiện việc thu, chi, công tác thủ quỹ và thanh toán, quyết toán tài chính, báo cáo tài chính của Sở theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Thanh tra Sở thanh toán, quyết toán các nguồn thu liên quan đến hoạt động thanh tra;
- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, xây dựng, sửa chữa các loại tài sản của cơ quan; theo dõi và tiến hành các biện pháp quản lý sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm kê tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật;
- Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính phù hợp kế hoạch chung của tỉnh. Phối hợp tham mưu và theo dõi việc thực hiện các quy định thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan;
- Tham gia việc chăm lo đời sống cho CBCC trong cơ quan.
Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng:
- Đề xuất các nội dung, giải pháp thi đua, đăng ký thi đua, theo dõi, đôn đốc các hoạt động thi đua sau khi Giám đốc phê duyệt; báo cáo thi đua, làm thủ tục đề xuất khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất đối với tập thể và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của cơ quan;
- Theo dõi và đề xuất, đề nghị khen thưởng thi đua hàng năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phối hợp tham mưu: Xây dựng và tổ chức công tác thông tin, liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống bão lụt, an toàn, cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  
Công tác khác: Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của cơ quan; thực hiện các chế độ báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây