Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Họ và tên : Lò Thị Hồng Hà
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn  : Đại học 
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 0215.3835.661
- Email : halth.stttt@dienbien.gov.vn
 
- Họ và tên: Vũ Hồng Gấm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.661
- Email: gamvh.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Khúc Thị Phương Giang
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.661
- Email: giangktp.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3835.661
- Email: tuanna.stttt@dienbien.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phòng Kế hoạch - Tài chính
1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quan lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, chuẩn bị đầu tư xây dựng; thống kê, tài chính của toàn ngành; quản lý và thực hiện hệ thống các chi tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc ngành và chủ trì tham mưu thẩm định các chương trình, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông và các chương trình, dự án phát triển các dịch vụ công thuộc ngành trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Giúp Giám đốc Sở tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị; văn bản chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động trên địa bàn tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;
- Tham mưu việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, khu vực và Quốc gia (xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông trong trường hợp cần có ý kiến của Bộ) để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; theo dõi, tổng hợp và quản lý các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh hoặc theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; phối hợp, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quốc gia; tổng hợp kế hoạch hoạt động của toàn ngành (sau khi nghe các đơn vị bảo vệ hoặc gửi báo cáo) để lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc giao kế hoạch;
- Tham mưu lập kế hoạch, theo dõi các mặt hoạt động và kế hoạch triển khai công việc của toàn ngành; tổng hợp số liệu, thống kê, lập báo cáo tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông và phát triển các dịch vụ công thuộc ngành trên địa bàn tỉnh; báo cáo hoặc phối hợp với Văn phòng Sở báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tham mưu, tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát, hồ sơ về chương trình, dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế - tổng dự toán đối với các dự án về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Quản lý, hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá,…trong việc thực hiện các dự án về thông tin và truyền thông; đề xuất bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đang áp dụng đối với các dự án về thông tin và truyền thông (các chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của tỉnh phê duyệt);
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, hồ sơ về dự án, thiết kế - dự toán, hồ sơ hoàn công các công trình, dự án chuyên nghành theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo các tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của nghành theo quy định (tháng, quý, năm…); các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp tình hình triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo Sở;
- Tham mưu Giám đốc Sở trình Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật mới hoặc đặc thù cho các chương trình, dự án về thông tin và truyền thông triển khai trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý các dự án đầu tư, ứng dụng và phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông; tình hình khai thác, sử dụng, nâng cấp các công trình thuộc hệ thống hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp tác nghiệp theo yêu cầu của lãnh đạo Sở với các bộ phận, đơn vị có liên quan để thực thi nhiêm vụ chung của Sở;
- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng và thực hiện đúng thời gian đã niêm yết;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây