Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Họ và tên : Nguyễn Thị Mai
- Chức vụ : Trưởng Phòng
- Trình độ chuyên môn  : Đại học
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3826.288
- Email : amaint.stttt@dienbien.gov.vn

- Họ và tên: Phùng Thị Thu Hằng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Số điện thoại: 0215.3826.288
- Email: hangptt.stttt@dienbien.gov.vn
- Họ và tên: Trần Xuân Cường
- Chức vụ: Viên chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Số điện thoại: 0215.3826.288
- Email: cuongtx.stttt@dienbien.gov.vn

1. Chức năng
Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan; là đầu mối phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng của Trung tâm CNTT&TT và với các đơn vị khác; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương, chính sách; tài chính, tài sản; đối nội, đối ngoại; công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm CNTT&TT;
b) Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật CBVC-LĐ; thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC-LĐ;
c) Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm CNT&TT theo quy định;
d) Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc hằng năm; quản lý, theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm CNT&TT theo quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hằng năm cho các phòng, CBVC-LĐ Trung tâm CNTT&TT;
e) Hướng dẫn, tổ chức thông tin, tư liệu và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, sơ kết, tổng kết;
g) Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị; quản lý công văn, tài liệu; quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;
h) Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. 
i) Tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ; công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm CNTT&TT;
k) Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC-LĐ; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CBVC-LĐ;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT giao.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây