Điện Biên: Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Thứ tư - 15/01/2020 02:51
DIC - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”
Cụ thể, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thực hiện quyết liệt công tác CCHC, thực thi công vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tặng trưởng, năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư; nâng cao hiệu quả xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội Phong trào thi đua phải được triển khai ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương với nội dung thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chủ trì tổ chức, triển khai thuộc phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng. Thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 04 phong trào thi đua lớn “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, “Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện Văn hóa công sở” và các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phát động. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-202; tinh giản biên chế; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh… UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng. Tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các trang tin, chuyên mục cổ vũ phong trào thi đua, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tạo sức lan tỏa.

Tác giả: Tin: Song Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây