07:28 ICT Chủ nhật, 28/02/2021
English

Điện Biên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Thứ sáu - 27/10/2017 10:32
DIC - Ngày 9/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Trường THCS Tân Bình, TP Điện Biên Phủ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
 
Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế,  tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân luồng học sinh sau THCS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn". Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh; xác định công tác chăm lo giáo dục cho toàn dân và xây dựng xã hội học tập.

Tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường học, khuyến khích phát triển hợp lý các loại hình giáo dục và đào tạo ngoài công lập, thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS theo hướng tăng tỷ lệ học sinh vào học THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cao đẳng nghề. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác giáo dục, xóa mù chữ nhất là đối với các xã ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; ưu tiên bố trí các nguồn vốn đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực đầu tư trườn, lớp, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở nội trú cho học sinh... góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Phồn Vũ

Tin đã đăng