16:54 ICT Chủ nhật, 20/06/2021
English

Điện Biên: Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên"

Thứ hai - 06/08/2018 07:55
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
Phạm vi của Đề án là đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó Chỉ số CCHC cấp Sở, tiêu chí xác định chỉ số được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm 1 là Đánh giá kết quả thực hiện CCHC (gồm 7 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 63 tiêu chí thành phần); Nhóm 2 là đánh giá tác động của CCHC. Chỉ số CCHC cấp huyện  cũng được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm 1 là Đánh giá kết quả thực hiện CCHC (gồm 7 lĩnh vực, 36 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần); Nhóm 2 là đánh giá tác động của CCHC.

Để thực hiện được các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, Đề án xác định  4 nhóm giải pháp cần triển khai, thực hiện: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định chỉ số CCHC; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về chỉ số CCHC; Bố trí công chức theo dõi, đánh giá CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính.

Song Vũ

Tin đã đăng