10:04 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Thứ năm - 22/04/2021 15:53
DIC - Ngày 19/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp thì ngoài 550 dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3, 4 đang cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện thêm 96 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó cấp tỉnh là 83 dịch vụ của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Y tế; cấp huyện là 13 dịch vụ.  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính phấn đấu đạt mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kết nối, tích hợp dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Tin, ảnh: Trần Nga

Tin đã đăng