08:18 ICT Thứ năm, 22/10/2020
English

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Lãnh đạo Trung tâm


 

- Họ và tên : Vũ Hoàng Thiên
- Chức vụ : Phó Giám đốc (Phụ trách)
- Trình độ chuyên môn  : Đại học 
- Trình độ lý luận : Trung cấp
- Điện thoại  : 0215.3833.889
- Email : ThienVH@dic.gov.vn
 
1. Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc
1. Giám đốc Trung tâm CNTT&TT là thủ trưởng cơ quan, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm CNTT&TT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Phân công, uỷ quyền cho Phó Giám đốc, lãnh đạo phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&TT; chỉ đạo,  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng Trung tâm CNTT&TT.
3. Là chủ tài khoản của cơ quan, có trách nhiệm quản lý toàn bộ việc thu chi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và hoạt động dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Chịu trách nhiệm trước Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Trung tâm CNTT&TT, kể những nhiệm vụ ủy nhiệm cho Phó Giám đốc.
2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Giám đốc
1. Phó Giám đốc được Giám đốc giao phụ trách một hoặc một số lĩnh vực và phòng trực thuộc, được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những quyết định của mình.
2. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi được phân công phải xin ý kiến và được sự đồng ý của Giám đốc trước khi quyết định.
3. Kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quyết định của Giám đốc trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đối, bổ sung.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng phòng
1. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm CNTT&TT kết quả thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao về nội dung và tiến độ; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Trung tâm CNTT&TT.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm của phòng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan của phòng để đề xuất với lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT các biện pháp giải quyết; chủ động phối hợp với lãnh đạo phòng khác xử lý những vấn đề có liên quan.
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ và các quy phạm về chuyên môn của phòng; quản lý CBVC-LĐ thuộc phòng, duy trì kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, hành vi sai trái của cấp dưới; động viên, đôn đốc CBVC-LĐ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4. Duy trì sự điều hành và quản lý phòng; thực hiện chế độ uỷ quyền cho cấp phó khi vắng mặt; vắng mặt từ 1/2 ngày làm việc trở lên phải báo cáo lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT.
5. Hướng dẫn cấp dưới soạn thảo văn bản và duyệt dự thảo văn bản của cấp dưới trước khi trình Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT; chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản.
6. Duy trì nền nếp và cải tiến cách thức tổ chức hội họp trao đổi nghiệp vụ, sinh hoạt chuyên môn của phòng để nâng cao hiệu quả công việc.
4. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng phòng
1. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về phạm vi công việc được phân công; thay mặt Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng và ủy quyền.
2. Quyết định của Phó Trưởng phòng trong phạm vi công việc được phân công và ủy quyền có hiệu lực như của Trưởng phòng.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.