04:31 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Số liệu về Phát thanh - Truyền hình năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 15:09
                                                            PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
                                                                 Kỳ báo cáo: Năm 2016

  Mã số Số
chương trình
Số giờ chương trình Số giờ
phát sóng
 
 
A B 1 2 3  
I. PHÁT THANH 1        
1 Chia theo ngôn ngữ          
  - Tiếng Việt 2 7046              4,697         157,676  
  - Tiếng nước ngoài 3 0      
  - Tiếng dân tộc ít người 4 4443              2,222           60,082  
2 Chia theo nội dung chương trình          
  - Tin tức - Thời sự 5 5948              2,478           34,770  
  - Khoa giáo - Văn nghệ 6 5490              2,288           48,678  
  - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế 7  
  - Thanh thiếu niên 8        
  - Nội dung khác 9 2562              1,922         134,310  
3 Chia theo nguồn gốc chương trình          
  - Tự sản xuất 10 9242              3,851           76,494  
  - Mua bản quyền trong nước 11        
  - Mua bản quyền nước ngoài 12        
  - Trao đổi 13 5490              4,118         141,264  
II. TRUYỀN HÌNH 14        
1 Chia theo ngôn ngữ          
  - Tiếng Việt 15 4274              1,959         353,597  
  - Tiếng nước ngoài 16        
  - Tiếng dân tộc ít người 17 416              6,240                208  
2 Chia theo nội dung chương trình          
  - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp 18 2562              1,388           39,406  
  - Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo 19 8784              3,660         204,106  
  - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí 20 1464                 854         105,108  
  - Quảng cáo 21                     -               5,185  
3 Chia theo nguồn gốc chương trình          
  - Tự sản xuất 22 1129              1,223           56,517  
  - Mua bản quyền trong nước 23        
  - Mua bản quyền nước ngoài 24        
  - Trao đổi 25 8052              4,362         297,289