03:14 ICT Thứ sáu, 28/02/2020
English

Thống kê xuất bản và bưu điện văn hoá xã năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 15:04
XUẤT BẢN VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA
Kỳ báo cáo: Năm 2016

  Mã số Đơn vị tính Số lượng
  B C 1
I. XUẤT BẢN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ      
1 Sách xuất bản  - Số đầu sách 01 Đầu sách 164
     - Số bản sách 02 1000 bản 59.419
         
   - Đầu sách 03 Đầu sách  
     - Bản sách 04 1000 bản  
1.1 Sách quốc văn  - Số đầu sách 05 Đầu sách  
     - Số bản sách 06 1000 bản  
Trong đó:          
 + Sách khoa học xã hội    - Số đầu sách 07 Đầu sách  
     - Số bản sách 08 1000 bản  
 + Sách khoa học kỹ thuật    - Số đầu sách 09 Đầu sách  
     - Số bản sách 10 1000 bản  
 + Sách giáo khoa, giáo trình    - Số đầu sách 11 Đầu sách  
     - Số bản sách 12 1000 bản  
 + Sách thiếu niên, nhi đồng    - Số đầu sách 13 Đầu sách  
     - Số bản sách 14 1000 bản  
 + Sách văn học, nghệ thuật    - Số đầu sách 15 Đầu sách  
     - Số bản sách 16 1000 bản  
1.2 Sách ngoại văn  - Số đầu sách 17 Đầu sách  
     - Số bản sách 18 1000 bản  
2 Báo các loại  - Số đầu sách 19 Đầu sách  
     - Số bản sách 20 1000 bản  
  Chia ra        
 + Báo ngày  - Số đầu báo 21 Đầu báo  
     - Số bản báo 22 1000 bản  
 + Báo cách ngày, tuần  - Số đầu báo 22 Đầu báo 246
     - Số bản báo 23 1000 bản 578,300
3 Tạp chí - Số đầu tạp chí 25 Đầu tạp chí 9
    - Số bản tạp chí 26 1000 bản 5,400
4 Băng, đĩa xuất bản - Số đầu băng, đĩa 27 Đầu băng, đĩa  
    - Số bản băng, đĩa 28 1000 bản  
II. BƯU ĐIỆN VĂN HÓA      
1 Số xã/phường/thị trấn có điểm bưu điện văn hóa 29 Điểm 92
2 Chia theo huyện/thị xã/thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ   094   0
  Thị xã Mường Lay   095   1
  Huyện Mường Nhé   096   7
  Huyện Mường Chà   097   9
  Huyện Tủa Chùa   098   11
  Huyện Tuần Giáo   099   13
  Huyện Điện Biên   100   18
  Huyện Điện Biên Đông   101   13
  Huyện Mường Ảng   102   9
  Huyện Nậm Pồ   103   11