16:20 ICT Chủ nhật, 27/09/2020
English

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Thứ tư - 02/08/2017 16:15
DIC-Ngày 27/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 3 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.


Giảng viên trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ - Bộ Nội vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng
v
công tác tổ chức cán bộ cho học viên tỉnh Điện Biên.
 
Theo đó, Nghị định 88/2017/NĐ-CP quy định, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Nghị định cũng quy định về quy trình tiến hành đánh giá người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Xem chi tiết tại đây

Tin, Ảnh: Song Vũ

Tin đã đăng