10:11 ICT Thứ ba, 27/10/2020
English

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ ba - 15/08/2017 10:12
DIC-Ngày 7/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Các Nghị định được sửa đổi, bổ sung lần này gồm: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, Kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Ngoài ra, Nghị định mới ban hành cũng bổ sung thêm nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính như: Yêu cầu của việc quy định TTHC; Đánh giá tác động của TTHC; Quyết định công bố TTHC; Hình thức công khai; Nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; Nội dung rà soát, đánh giá; Trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Xây dựng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính...

 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phủ hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017 và Nghị định này bãi bỏ một số điều khoản tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

Xem chi tiết Nghị định tại đây

Tin: Song Vũ

Tin đã đăng