16:29 ICT Chủ nhật, 20/06/2021
English

Điện Biên: Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thứ tư - 11/07/2018 09:19
DIC - Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện hiệu quả chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2018; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội...lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949-10/10/2019). Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới"; phong trào "cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển". Nội dung phát động phong trào thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương.

Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đối tượng, tiêu chuẩn quy định. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cụm, Khối thi đua, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa...đồng thời tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Song Vũ

Tin đã đăng