14:37 ICT Thứ hai, 23/09/2019
English

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam tại tỉnh Điện Biên

Thứ hai - 22/12/2014 23:15
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/KH-STTTT            Điện Biên, ngày 19 tháng 12 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư
quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam tại tỉnh Điện Biên


Thực hiện Công văn số 2992/BTTTT-HTQT ngày 16/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 tại tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Nhằm góp phần phát triển khả  năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi; giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội đồng thời tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ.
2. Tổ chức phát động cuộc thi thống nhất, thiết thực, hiệu quả thu hút toàn thể các em học sinh trong độ tuổi để các em có điều kiện tham gia dự thi.
II. Quy mô cuộc thi
- Đựơc tổ chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- Đối tượng: Tất cả các em thiếu nhi, học sinh từ 15 tuổi trở xuống ( từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2014 – 2015) đều được dư thi.
III. Chủ đề cuộc thi
Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 là:Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó” (Tiếng Anh“Tell us about the world you want to grow up in”).
IV. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ phát động
1. Thời gian: 7h 15 phút ngày 29/12/2014 (Thứ 2, trong khoảng 60 phút)
2. Địa điểm: Trường THCS Trần Can - TP Điện Biên Phủ.
V. Nội dung, thành phần tham dự Lễ phát động
(Có chương trình và Giấy mời kèm theo)
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS HCM các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, tổ chức Lễ phát động cuộc thi; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tại tỉnh Điện Biên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông(dic.gov.vn) và báo cáo đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc cuộc thi.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo, quán triệt tinh thần tham gia cuộc thi tại buổi lễ phát động; chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ chuẩn bị địa điểm tổ chức Lễ phát động; chỉ đạo các phòng Giáo dục – Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai cuộc thi đến các trường học và các em học sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi, chỉ đạo tập hợp bài dự thi của từng trường để nhân viên bưu điện đến nhận. (có mẫu bảng kê đính kèm)
3. Tỉnh Đoàn TNCS HCM, Hội đồng đội chỉ đạo các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn  phối hợp với các phòng Giáo dục và các Bưu điện đôn đốc, phát động và hưởng ứng cuộc thi trong hệ thống Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo, Đoàn thanh niên CSHCM cấp huyện tổ chức hưởng ứng, triển khai cuộc thi tại địa phương.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ: Tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các số báo định kỳ của địa phương và hướng dẫn các em thiếu nhi, học sinh trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi này
6. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị khánh tiết, tăng âm loa đài Lễ phát động, tổ chức treo cờ, pano tuyên truyền trong, ngoài địa điểm Lễ phát động và trên tuyến phố có trụ sở của Bưu điện tỉnh; chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động liên quan đến cuộc thi; thống kê số lượng bài thi của từng trường trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông sau khi kết thúc cuộc thi.
Để cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam tại địa bàn tỉnh Điện Biên trở thành một phong trào sâu rộng trong học sinh, mang ý nghĩa thiết thực, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời. Chi tiết liên hệ phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông. ĐT: 02303835663./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và truyền thông (b/c)
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Gáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh đoàn TNCS HCM;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Bưu điện tỉnh Điện Biên.
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: BCVT.
  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
  Vũ Anh Dũng
   

Tin đã đăng