10:30 ICT Thứ năm, 16/07/2020
English

Giấy mời dự Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44

Thứ bảy - 20/12/2014 06:59
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/GM-STTTT Điện Biên, ngày 19 tháng 12 năm 2014
 
GIẤY MỜI
Dự Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44
 

Kính gửi: .................................................................................
 
Thực hiện Công văn số 2992/BTTTT-HTQT ngày 16/10/2014 về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS HCM, Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44 của Việt Nam tại tỉnh Điện Biên năm 2014 với chủ đề cuộc thi Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó(Tiếng Anh“Tell us about the world you want to grow up in”).
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian: 07h15’ ngày 29/12/2014 (Thứ 2, trong khoảng 60 phút)
- Địa điểm: Trường THCS Trần Can - TP Điện Biên Phủ.
2. Thành phần tham dự
- Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên.
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn TNCS HCM; Bưu điện tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên.
- Đại diện Ban giám hiệu các trường THCS: Mường Thanh, Him Lam, Trần Can, Thanh Minh, Thanh Trường, Nam Thanh, Thanh Bình, Tân Bình,
- Đại diện Ban giám hiệu các trường Tiểu học: Hà Nội-Điện Biên Phủ, Him Lam, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Noong Bua, Nam Thanh, Hoàng Văn Nô, Thanh Trường.
- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ.
Sở Thông tin và Truyền thông kính mời các đại biểu đến dự theo thời gian và địa điểm trên.
Trân trọng được đón tiếp./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
  

  Vũ Anh Dũng

Tin đã đăng