08:44 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English

ĐiệnBiên: Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Thứ hai - 23/04/2018 07:37
DIC - Ngày 12/4/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về TTĐN và hoạt động TTĐN, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh; 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội có cán bộ kiêm nhiệm theo dõi công tác TTĐN và xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm về TTĐN; đảm bảo sự phối hợp, triển khai công tác TTĐN giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương trong tỉnh một cách hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Điện Biên đến người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trên các kênh phát thanh - truyền hình đối ngoại Quốc gia và các tổ chức có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Mở rộng và tăng cường chất lượng, nội dung TTĐN…

Các nội dung chính Đề án gồm: Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Điện Biên ra nước ngoài; đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động về TTĐN khác như: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác TTĐN; quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; theo dõi dư luận báo chí nước ngoài về địa phương, chủ động phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động TTĐN…

Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án tại tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 8.096 triệu đồng./.

Thanh Hà

Tin đã đăng