Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định năm 2010

TỶ LỆ HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH NĂM 2010