06:21 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý III năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:20

                             DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
                                                        Kỳ  báo cáo: Quý III năm 2017


  Mã số Kỳ báo cáo
Quý III năm 2017
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Dự tính
Quý IV Năm 2017
A B 1 2 3
 Tổng số (01=02+03) 01 84,070 242,412 90,000
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 23,807 53,963 25,000
2. Dịch vụ viễn thông 03 60,263 188,449 65,000