17:39 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
English

CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Thứ năm - 27/12/2018 16:45
Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết Chỉ thị tại đây

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bào hiểm xã hội. Xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị ần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

Tin đã đăng