20:23 ICT Thứ sáu, 22/11/2019
English

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ CC,VC và nhân dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ năm - 16/03/2017 14:06
DIC - Đó là một (01) trong chín (09) nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Kế hoạch số 20/KH-TU ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện tốt nhiêm vụ này, Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đưa nhiệm vụ này vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí; nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác cũng được Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo thực hiện đồng bộ đó là: Nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường quản lý giám sát, hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác kiển tra, giám sát; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị phòng chống tham nhũng; tăng cường các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí trong lĩnh vực đất đai, tài chính công, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện Kế hoạch./.

Thanh Hà

Xem tiếp...

Tin đã đăng