05:18 ICT Thứ bảy, 06/03/2021
English

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Thứ hai - 08/01/2018 08:19
DIC - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 82/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)"

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống của Ngành; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực thúc đẩy và là biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực;Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua theo chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo các quy trình làm việc cũng như xét khen thưởng theo tiêu chuẩn ISO.

Kiều Trang

Tin đã đăng