08:39 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước

Thứ sáu - 26/05/2017 08:17
DIC - Nhờ chủ động ban hành chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Điện Biên thời gian qua đã tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Quốc gia ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, năm 2016 UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm, kịp thời; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Hạ tầng CNTT trên địa bàn được đầu tư, bổ sung đảm bảo triển khai các ứng dụng dùng chung và công tác cải cách hành chính cấp huyện, cấp tỉnh; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, duy trì và thực tế đã phát huy tác dụng tốt. Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đã được lắp đặt thông suốt với 10/10 huyện, thị xã, thành phố phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật cho 100% cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với Chính phủ, bộ, ban, ngành và với 100% các huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được xây dựng và đưa vào sử dụng (trên 90% cán bộ được cấp hộp thư điện tử @dienbien.gov.vn; 100% cơ quan Nhà nước cấp huyện trở lên được trang bị các phần mềm có chức năng quản lý văn bản và điều hành qua mạng. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để cung cấp các thông tin tra cứu, tin tức tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ hoạt động điều hành của các cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên được cập nhật văn bản mới, đáp ứng nhu cầu tra cứu phục vụ quản lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (70% cơ quan Nhà nước đã có cổng/trang thông tin điện tử đáp ứng theo quy định); 11 cơ quan, UBND cấp huyện đã triển khai xây dựng hệ thống “một cửa” theo hướng hiện đại (đạt hơn 38% tổng số các cơ quan); trên 94% hồ sơ giải quyết/ tổng số hồ sơ tiếp nhận trên các lĩnh vực công việc...
 
 


CBCC Sở TT&TT ứng dụng phần mềm quản lý điều hành trong thực hiện công việc.

Tuy nhiên, trên thực tế nguồn nhân lực CNTT (cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách) trong các cơ quan Nhà nước còn thiếu, đa số làm kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chính quy về CNTT. Đặc biệt do thói quen, ngại thay đổi phương thức làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức; nhất là tại các đơn vị cấp xã là “rào cản” lớn trong việc triển khai ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, dù 100% cơ quan Nhà nước cấp huyện trở lên đã được trang bị các phần mềm có chức năng quản lý văn bản và điều hành qua mạng, nhưng do việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản chưa thống nhất trên toàn tỉnh nên khó khăn trong việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết chức năng, công suất của hệ thống đã được đầu tư, khi tỷ lệ các văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới dạng điện tử còn thấp; hệ thống chứng thực điện tử và ứng dụng chữ ký số chưa được áp dụng; việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và tác nghiệp tại các đơn vị cấp xã còn yếu, hiệu quả đạt được chưa cao...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách hành chính, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong nhiều lĩnh vực tích hợp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thường xuyên cập nhật kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp đúng theo lộ trình đặt ra. Cùng với các giải pháp xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhận lực cho ứng dụng CNTT; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về kỹ năng ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu công việc, tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước... Trong năm 2017, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu 70% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đáp ứng được yêu cầu công việc; 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc đồng bộ, liên thông. Từng bước ứng dụng chữ ký số vào các hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử, Một cửa điện tử. Trên 50% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản loại mật, hồ sơ) của các cơ quan Nhà nước các cấp được trao đổi trên mạng và có ứng dụng chữ ký số; 100% cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; 50% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc; trên 30% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan Nhà nước được ứng dụng CNTT. Phấn đấu, 100% UBND cấp huyện trên địa bàn triển khai hệ thống một cửa liên thông, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục, đảm bảo tin học hóa đối với các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính; 100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; đảm bảo 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được đưa lên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước..../.

Minh Thùy

Tin đã đăng