11:01 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Thứ hai - 13/01/2020 16:28
DIC - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2019/TT - BTTTT về “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (MCĐT) cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”.

 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng giải pháp xây dựng Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC, Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo đó, Quy chuẩn đã quy định rõ tên các gói tin, mô tả kỹ thuật các gói tin cần tích hợp kết nối đối với các gói tin cơ bản phục vụ kết nối Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng DVC quốc gia; các yêu cầu về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT với Cổng DVC quốc gia; phương pháp đo, công cụ để trích xuất gói tin JSON hoặc XML; quy định về quản lý công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng giải pháp xây dựng Cổng DVC quốc gia; Cổng DVC, Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn nay và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Cục Tin học hóa có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa

Tin đã đăng