01:48 ICT Thứ sáu, 22/01/2021
English

Bốn nội dung, ba giải pháp phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet đến 2020

Thứ hai - 29/01/2018 15:26
DIC - Ngày 24/01/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020.
 

Cán bộ kỹ thuật Sở TT&TT xử lý kỹ thuật an toàn thông tin mạng máy tính.

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo đến 2020 các ngành Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào triển khai 4 nội dung chính: Xây dựng cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Để thực hiện đảm bảo các nội dung đề ra các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung vào các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo sát đúng tình hình, có giải pháp kịp thời trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Kiện toàn lực lượng tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng đồng; Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực, đầu tư kinh phí, phân bổ ngân sách bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất; công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Thanh tra Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thương

Từ khóa: ban hành

Tin đã đăng