20:05 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Thứ tư - 03/01/2018 13:41
DIC - Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông xây dựng Chính quyền điện tử của các địa phương. Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.


Hệ thống một cửa theo hướng hiện đại tại huyện Điện Biên.

Theo đó, Đối tượng được đánh giá, xếp hạng là Uỷ ban nhân dân các huyện/quận và Uỷ ban nhân dân các xã/phường/thị trấn.

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện bao gồm 02 hạng mục chính là: Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử và hạng mục đánh giá kết quả Chính quyền điện tử. Trong đó, Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử bao gồm 03 nhóm tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin, đánh giá nhận lực công nghệ thông tin, đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin); Hạng mục đánh giá kết quả Chính quyền điện tử bao gồm 04 nhóm tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi).

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện và phối hợp với Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ địa phương điện tử theo Bộ tiêu chí này vào nội dụng xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

Tin, ảnh: Trọng Phúc

Tin đã đăng