00:12 ICT Thứ hai, 27/05/2019
English

Điện Biên: Ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ

Thứ tư - 30/10/2013 10:29
DIC- Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 25/10 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ.
Đoàn công tác Sở TT&TT làm việc với UBND huyện Mường Chà

Đoàn công tác Sở TT&TT làm việc với UBND huyện Mường Chà

Nội dung Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW, ngày 4/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm, quản lý, điều hành của chính quyền; thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh quy ước hoặc hương ước ở thôn, bản cho phù hợp với những điều, khoản quy định trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; đồng thời rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và những quy định về thủ tục giải quyết công việc liên quan đến nhân dân.
Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiêm túc thực hiện chỉ thị.

Nguyễn Bích

Xem tiếp...

Tin đã đăng