17:34 ICT Thứ năm, 05/08/2021
English

Triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ năm - 28/06/2018 13:55
DIC - Để thực hiện tốt Kết luận 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngày 19/6/2018, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU
 
 
Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo cung cấp thông tin theo quy định
Theo đó Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các, sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Điện Biên đến năm 2020; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và những sự việc đột xuất, bất thường xảy ra; kịp thời xử lý thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về báo chí, xuất bản; định hướng thông tin, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; quy định về trách nhiệm đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội, Internet; trách nhiệm trả lời của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đối với các vấn đề được báo chí phát hiện, phản ánh.

Các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý củ tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 23-KL/TW và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm định hướng thông tin; hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên kể cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp góp phần vào ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW  gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế.

Trần Hà (P. BCXB)

Tin đã đăng