01:36 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Thực hiện nghiêm Quy định về Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ sáu - 06/07/2018 08:56
DIC - Trước phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng một số cơ quan hành chính, nhất là ở cấp cơ sở chưa tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính thống, từ chối cung cấp thông tin hoặc đặt ra nhiều quy định hành chính nhằm né tránh tiếp xúc với báo chí, gây khó khăn cho phóng viên báo chí trong quá trình tác nghiệp. Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 1728/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm Quy định về Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu kỹ, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước; cung cấp và công khai thông tin về người phát ngôn, tạo thuận lợi trong việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

UBND tỉnh Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiêm vụ được giao, có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện quy định của Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017 của Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Hà

Tin đã đăng