V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.

Số kí hiệu 421/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 11/08/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Người ký N/A

Nội dung

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 421/STTTT-CNTT

Điện Biên, ngày 11 tháng 8 năm 2014

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch
ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 
Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015.

 

 
 
nh gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
   
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND, ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên, v/v ban hành quy định về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên, về Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015;
          Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Điện Biên, v/v tăng cường Ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
  Thực hiện Công văn số 2828/UBND-VX, ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc tham mưu Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015.
Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) tại các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng kế hoạch
- Mục tiêu
+ Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch Ứng dụng CNTT 5 năm, từ đó xác định các nội dung ưu tiên thực hiện trong năm 2015 phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế.
+ Làm căn cứ xây dựng Dự toán chi ngân sách cho ứng dụng CNTT năm 2015 của tỉnh.
+ Làm căn cứ để tổng hợp, quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên phạm vi cả nước.
- Yêu cầu
+ Các đơn vị cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.
+ Các đơn vị căn cứ tiến độ và tình hình thực hiện Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2014 đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định nhu cầu Dự toán chi năm 2015 để đảm bảo nguồn lực tài chính tiếp tục triển khai các nội dung, danh mục dự toán đã được phê duyệt.
+ Kế hoạch Dự toán chi năm 2015 xây dựng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chiến lược phát triển ứng dụng CNTT của địa phương.
2. Định hướng nội dung ứng dụng CNTT năm 2015
Căn cứ hiện trạng, định hướng ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh giai đoạn 2011- 2015. Năm 2015, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, ưu tiên triển khai các nội dung chủ yếu sau:
- Hệ thống thư điện tử và hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành:
+ Bảo đảm tối thiểu 50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.
+ Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung các nội dung sau đây:
Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan Nhà nước các cấp: Các cơ quan Nhà nước từ cấp sở, ban, ngành; cấp huyện trở lên sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản sau đây trong nội bộ mỗi cơ quan: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; từng bước ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử đến cấp xã, phường tại các địa phương; các cơ quan Nhà nước từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hiệu quả hệ thống này để trao đổi các thông tin sau: Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; công văn; báo cáo; từng bước ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã, phường tại các địa phương; khuyến khích trao đổi các loại văn bản khác trong hoạt động nội bộ mỗi cơ quan Nhà nước qua mạng tại tất cả các cấp.
 Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác: Sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống quản lý văn bản và điều hành (nếu các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan đã được kết nối với nhau) để gửi, nhận văn bản hành chính giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, hoặc với các cơ quan khác, tiến tới thay thế dần văn bản giấy; khuyến khích việc trao đổi các loại hồ sơ công việc và văn bản khác giữa các cơ quan, tổ chức qua mạng đến tất cả các cấp.
- Cổng/trang thông tin điện tử:
+ Cần được hoàn thiện, nâng cấp, bảo đảm 100% các cơ quan (đến cấp sở, ban, ngành, huyện) có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ, trên các cổng/trang thông tin điện tử cần có công cụ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tìm kiếm thông tin.
+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho các dịch vụ được cung cấp, trong đó cho phép người dân có thể sử dụng các mẫu biểu tải về từ mạng khai trước khi đến các cơ quan Nhà nước làm thủ tục, tránh tình trạng người dân vẫn phải đến cơ quan Nhà nước nhận tờ khai.
+ Đảm bảo thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc nhóm dịch vụ công được ưu tiên triển khai nêu tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg, ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông: Từng bước triển khai trên diện rộng ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Trước hết lên triển khai tại những khu vực có mật độ dân số cao, có đòi hỏi lớn hơn về nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện.
- Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: Tăng cường triển khai quản lý an toàn thông tin số theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009; triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử; bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị; tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để bảo đảm an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử.
- Thúc đẩy nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực các cấp về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước: Ưu tiên đào tạo các nội dung về an toàn, an ninh thông tin và các nội dung về quản lý đầu tư theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ.
3. Khung nội dung Kế hoạch
(Khung Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 được nêu chi tiết trong Phụ lục kèm theo công văn này)
4. Kinh phí triển khai Kế hoạch
Căn cứ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT, của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn về nội dung chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về xây dựng dự toán của Sở Tài chính, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án đầu tư và nội dung, mức chi quy định cụ thể theo hướng dẫn trên, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của cơ quan gửi cơ quan quản lý cấp trên, nội dung dự toán đảm bảo những nội dung cơ bản sau: Tên nhiệm vụ, dự án CNTT; mục tiêu của nhiệm vụ, dự án CNTT; nội dung đầu tư; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; loại nguồn vốn; dự kiến kinh phí thực hiện.
5. Phê duyệt Kế hoạch
Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt Kế hoạch của mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tổng hợp trước ngày 20/8/2014. Bản điện tử đề nghị gửi về hộp thư điện tử: dic@dic.gov.vn.
(Gửi kèm Công văn này là Phụ lục: Khung Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2015; Phụ lục có thể tải về từ Website Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://dic.gov.vn )
 

Nơi nhận:

                                                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c)  
- Ban Giám đốc Sở;  
- Lưu: CNTT, VT.                                                                                                                                          Nguyễn Hùng Cường
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây