V/v áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông

V/v áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số kí hiệu 376/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 02/07/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

Nội dung

         UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 376/STTTT-KHTC
V/v áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin
và Truyền thông
Điện Biên, ngày 16 tháng 7 năm 2014
              
Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;
- Các đơn vị in, phát hành trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 03/7/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 933/QĐ-BTTTT về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:
1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
2. Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
3. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ hệ thống hóa đầu tiên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2394/UBND-VX, ngày 07/7/2014 về việc áp dụng thực hiện hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.
(Nội dung Quyết định số 933/QĐ-BTTTT được đăng tải trên Website Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Như  trên;
- Phòng VHTT các huyện, tx, tp;
- Đài TT-TH các huyện, tx, tp;
- BBT Website (đăng tải);
- Lưu VT, KHTC.

Nguyễn Hùng Cường

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây