Báo cáo thông tin của các Dự án đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013.

Báo cáo thông tin của các Dự án đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013.

Số kí hiệu 276/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 02/06/2014
Thể loại Công Văn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Người ký N/A

Nội dung

             UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 276/STTTT-CNTT
V/v báo cáo thông tin của các Dự án
đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013.
Điện Biên, ngày 03  tháng 6 năm 2014

 
                             Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
         Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT, ngày 18/5/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về các Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Công văn số 321/THH-CPĐT, ngày 27/5/2014 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông v/v cập nhật báo cáo thông tin của các dự án đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013 theo qui định tại Thông tư 12/2010/TT-BTTTT.
Để có cơ sở tổng hợp các Dự án đầu tư Ứng dụng CNTT năm 2013 của tỉnh Điện Biên báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo cáo các Dự án về Ứng dụng CNTT trong năm 2013 mà đơn vị mình làm chủ đầu tư về Sở thông tin và Truyền thông để tổng hợp.
Nội dung báo cáo của các Dự án bao gồm:
 1.  Báo cáo giai đoạn 1: Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo kết quả Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn tại phụ lục I, phụ lục III và phụ lục V.
2.  Báo cáo giai đoạn 2: Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo kết quả Dự án đầu tư được nghiệm thu, bàn giao bao gồm toàn bộ thông tin về sản phẩm của dự án theo hướng dẫn từ phụ lục I đến phụ lục X bao gồm:
- Báo cáo thông tin chung (theo phụ lục I);
- Báo cáo kế hoạch đấu thầu và hợp đồng (theo phụ lục II);
- Báo cáo danh sách yêu cầu kỹ thuật (theo phụ lục III);
- Báo cáo nội dung đầu tư (theo phụ lục IV);
- Báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ (theo phụ lục V);
- Báo cáo nguồn nhân lực (theo phụ lục VI);
- Báo cáo hồ sơ tài liệu kỹ thuật (theo phụ lục VII);
- Báo cáo chi phí đầu tư (theo phụ lục VIII);
- Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư (theo phụ lục IX);
- Báo cáo kinh nghiệm triển khai (theo phụ lục X).
Nội dung thông tin cập nhật phải đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình thực tế của Dự án.
Báo cáo đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/6/2014 để tổng hợp. (Bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ email: dic@dic.gov.vn).
(Các biểu mẫu báo cáo đề nghị tải về từ Website Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn)
Trân trọng!
 

Nơi nhận:   
- Như trên;
- BBT Website (đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT.  
     KT. GIÁM ĐỐC
    PHÓ GIÁM ĐỐC
 
  
  
   Nguyễn Hùng Cường
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công Văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây