22:53 ICT Chủ nhật, 24/01/2021
English

Giám đốc Sở

 

 

  Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Sở:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông; công tác tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch - tài chính; cải cách hành chính; công tác đối ngoại và các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
- Các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Phát ngôn chính của Sở; Chủ tài khoản cơ quan.
- Ký các tờ trình, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ TT&TT.
- Ký các giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông: Thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà.