10:08 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Thống kê số thuê bao điện thoại, Internet tỉnh Điện Biên năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:54
THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, INTERNET
Kỳ báo cáo: Năm 2016
  Mã số Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Năm 2016
Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Năm 2016
A B 1 2
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định   12,062 -2,495
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 5,721 -1,804
  Thị xã Mường Lay 095 404 -35
  Huyện Mường Nhé 096 480 -23
  Huyện Mường Chà 097 547 -104
  Huyện Tủa Chùa 098 470 -69
  Huyện Tuần Giáo 099 931 188
  Huyện Điện Biên 100 2,124 -440
  Huyện Điện Biên Đông 101 590 -117
  Huyện Mường Ảng 102 613 -102
  Huyện Nậm Pồ 103 182 11
2 - Di động   416,595 21,520
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 5,000 86,547
  Thị xã Mường Lay 095 201 22,748
  Huyện Mường Nhé 096 2,000 27,789
  Huyện Mường Chà 097 0 27,878
  Huyện Tủa Chùa 098 2,000 32,257
  Huyện Tuần Giáo 099 1,000 48,898
  Huyện Điện Biên 100 0 75,897
  Huyện Điện Biên Đông 101 0 35,987
  Huyện Mường Ảng 102 0 36,989
  Huyện Nậm Pồ 103    
   + Trả sau      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094    
  Thị xã Mường Lay 095    
  Huyện Mường Nhé 096    
  Huyện Mường Chà 097    
  Huyện Tủa Chùa 098    
  Huyện Tuần Giáo 099    
  Huyện Điện Biên 100    
  Huyện Điện Biên Đông 101    
  Huyện Mường Ảng 102    
  Huyện Nậm Pồ 103    
II INTERNET      
  Chia theo loại thuê bao
 
     
A Thuê bao Dial-up      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094    
  Thị xã Mường Lay 095    
  Huyện Mường Nhé 096    
  Huyện Mường Chà 097    
  Huyện Tủa Chùa 098    
  Huyện Tuần Giáo 099    
  Huyện Điện Biên 100    
  Huyện Điện Biên Đông 101    
  Huyện Mường Ảng 102    
  Huyện Nậm Pồ 103    
B Thuê bao băng rộng      
1 XDSLX   5,993 -4,310
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 1,827 -2,051
  Thị xã Mường Lay 095 227 -153
  Huyện Mường Nhé 096 472 -99
  Huyện Mường Chà 097 226 -158
  Huyện Tủa Chùa 098 342 -192
  Huyện Tuần Giáo 099 548 -295
  Huyện Điện Biên 100 1,340 -1,137
  Huyện Điện Biên Đông 101 251 -88
  Huyện Mường Ảng 102 321 -105
  Huyện Nậm Pồ 103 439 -32
2 FTTH      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 5,297 2,290
  Thị xã Mường Lay 095 537 374
  Huyện Mường Nhé 096 585 393
  Huyện Mường Chà 097 425 190
  Huyện Tủa Chùa 098 420 189
  Huyện Tuần Giáo 099 762 341
  Huyện Điện Biên 100 1,894 1,152
  Huyện Điện Biên Đông 101 544 410
  Huyện Mường Ảng 102 454 158
  Huyện Nậm Pồ 103 296 158
3 CATV      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094    
  Thị xã Mường Lay 095    
  Huyện Mường Nhé 096    
  Huyện Mường Chà 097    
  Huyện Tủa Chùa 098    
 
 
Huyện Tuần Giáo 099    
  Huyện Điện Biên 100    
 
 
Huyện Điện Biên Đông 101    
  Huyện Mường Ảng 102    
  Huyện Nậm Pồ 103    

Tin đã đăng