Video

Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9669991

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp

Tinh giảm biên chế tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ tư - 11/11/2015 08:02
DIC - Tinh giản biên chế là một nhiệm vụ quan trọng thể hiện sự quyết tâm của cả bộ máy chính trị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về tinh giản biên chế. Ảnh: Cao Thương

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về tinh giản biên chế. Ảnh: Cao Thương

Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Quy định cụ thể các trường hợp tinh giản biên chế, các trường hợp chưa xét tinh giản biên chế, chính sách về hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ "Tinh và Giản" ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, lộ trình triển khai thực hiện đưa ra mục tiêu đến hết năm 2021 xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10% tổng biên chế được giao trong năm 2015.
 
Xác định triển khai công tác tinh giản biên chế là một nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh đó phải đảm bảo thực hiện tinh giản không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tinh giản biên chế. Tiến hành rà soát chức năng nhiệm vụ, bố trí sắp xếp cán bộ công chức, viên chức theo vị trí cơ cấu việc làm, xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020; thành lập Hội đồng thẩm định Đề án tinh giản biên chế trình UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Nhưng trên thực tế triển khai thực hiện đối với Sở TT&TT hiện nảy sinh một số bất cập, khó khăn trong việc xác định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế: Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đến nay được hơn 8 năm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở tiến hành tuyển dụng, tiếp nhận, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm tham mưu các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Song hiện nay, một số chức năng, nhiệm vụ tăng thêm: Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, công tác pháp chế nhưng địa phương chưa soát xét, bổ sung biên chế kịp thời. Đang tự bố trí, sắp xếp giao cán bộ công chức các phòng chuyên môn  kiêm nhiệm để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật. 
 
Ngoài ra, qua rà soát đối chiếu với quy định các trường hợp tinh giản biên chế có thể nhận thấy đội ngũ CBCC, VC và người lao động tuổi đời bình quân trẻ không thuộc diện xem xét vận động tinh giản theo chính sách về nghỉ hưu trước tuổi. Trên cơ sở sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm Sở TT&TT không có cán bộ dôi dư trái lại để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông cần thêm 5 biên chế. Mặt khác để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới ngay từ khi thành lập Sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, đào tạo đúng chuyên môn, chuyên ngành. Tính đến hết ngày 30/9/2015 Sở Thông tin và Truyền thông có tổng số 30 cán bộ, công chức (trong đó có 25/30 đồng chí là đảng viên); 4 hợp đồng lao đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì 27/30 đồng chí có trình độ Đại học, 3/30 đồng chí trình độ cao đẳng (hiện đều đang hoàn thiên chương trình Đại học). Hàng năm, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức, viên chức nào bị kỷ luật và vi phạm các tệ nạn xã hội.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã xây dựng hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020 trong phương án tinh giản Sở cũng mạnh dạn đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến: Giai đoạn từ năm 2015-2017 Sở Thông tin và Truyền thông giữ nguyên bộ máy tổ chức không thực hiện tinh giản biên chế. Giai đoạn 2018-2021 tiến hành tinh giản 01 trường hợp/năm, đến năm 2021 đảm bảo tỉ lệ tinh giản là 10% tổng biên chế được giao trong năm 2015.
 
Để thực hiện được phương án tinh giản Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần phải triển khai trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế để CBCC, VC & LĐ tự đánh giá, chủ động trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ; công khai, minh bạch Đề án tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBCC, VC & LĐ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá CBCC, VC & LĐ để xác định đối tượng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; rà soát cán bộ công chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc... làm cơ sở xem xét tinh giản biên chế trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng CBCC, VC & LĐ... 
 
Để đạt được mục tiêu trong tinh giản biên chế thiết nghĩ các cơ quan, đơn vị nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng cần phải xây dựng được kế hoạch phù hợp với đặc thù ngành quản lý, đề ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài. Triển khai phải có lộ trình theo từng vị trí việc đảm bảo sự ổn định, tránh xáo trộn./.

Kiều Trang

Xem tiếp...

Tin đã đăng