13:26 ICT Thứ bảy, 23/03/2019
English

Quyết tâm mới, nỗ lực mới nhằm đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên

Thứ tư - 19/10/2011 07:58
DIC - Chỉ còn 3 tháng, năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp qua đi. Nhìn một cách tổng quan những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh 9 tháng đầu năm thật đáng tự hào. Song, chúng ta cũng cần nhận rõ một sự thật đó là có nhiều việc, nhiều vấn đề chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa thì mới đáp ứng được yêu cầu và niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt. (Ảnh: P.V)

Năm 2011 là năm tỉnh ta phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách có phần gay gắt hơn những năm trước. Những diễn biến bất lợi của kinh tế; thiên tai, dịch bệnh, giá cả biến động bất thường, tốc độ giải ngân các chương trình, dự án, cải cách hành chính (CCHC) còn có những điều bất cập;... đã tác động, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời cũng gây trở ngại không nhỏ tới tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, tỉnh ta đã hoàn thành một số nhiệm vụ theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 10,63% (giá so sánh năm 1994);cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ du lịch. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh do thâm canh, tăng vụ, giảm diện tích trên nương, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chính sách và cơ chế khuyến khích đầu tư đã bắt đầu thu hút được nhiều nhà đầu tư đến với Điện Biên, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, sức lao động tạo động lực mới cho sự phát triển. Các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, góp phần tích cực vào việc khai thác các nguồn lực tại địa phương. Các mặt văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng cao, từng bước xã hội hóa công tác này. Thu nhập và đời sống của số đông nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung đảm bảo. Hiệu lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, học tập quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được năm 2011 là to lớn và rất trân trọng, nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nêu ra những yếu kém đó là: kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, quy mô nhỏ, chất lượng và năng lực cạnh tranh còn yếu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng chưa vững chắc. Cơ sở hạ tầng còn thấp kém, công tác XĐGN được quan tâm, có chuyển biến đáng kể, nhưng chất lượng xóa nghèo chưa cao, nguy cơ tái nghèo và tỷ lệ đói nghèo còn lớn. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, dịch bệnh HIV/AIDS, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính chậm, có những khâu như thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, vai trò tiên phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên còn có mặt hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị chưa cao.

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, song trong đó đang chú ý và cần phải quyết tâm khắc phục đó là sự yếu kém trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức Đảng; năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền chưa ráo riết, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, trách nhiệm không cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên nhưng chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ.

Sức sống ở một bản dân tộc Thái huyện Điện BIên. (Ảnh: P.V)

Năm 2011 là năm Điện Biên tổ chức Kỷ niệm lần thứ 62 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2009). Đây là những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội thuận lợi góp phần tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần để chúng ta huy động tối đa sức mạnh của cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với việc tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương cũng như nhân dân cả nước vào việc thực hiện quyết tâm hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2010 - 2015. Với ý nghĩa và mục tiêu ấy, năm 2011 chúng ta cần phải tập trung mọi nỗ lực để thực hiện tốt các nội dung:

Một là, huy động tốt và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành bởi tỉnh ta còn nghèo, cần huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài tỉnh; đồng thời tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế khuyến khích và thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, khắc phục tình trạng dự án treo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2011 là 11-12%;gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; tích cực thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới.

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng việc CCHC, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, của đội ngũ cán bộ, công chức, coi đây là khâu đột phá quan trọng.

Ba là,tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Khắc phục sự trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động của chính quyền các cấp. Quan tâm đầu tư vào lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, vấn đề mấu chốt là phải giải quyết thật tốt việc quản lý, điều hành và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết. Con người là yếu tố quyết định, cho nên phải đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng, đảng viên. Cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo tiếp tục thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đối với từng tổ chức Đảng, đảng viên. Gắn kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với mức độ hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gắn bó mật thiết với cơ sở, với nhân dân để đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên, công chức viên chức.

Trong công tác quản lý, điều hành, chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát,... Ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hoạt động lợi dụng tình hình khó khăn để kiếm lợi cục bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tiết kiệm trong chi tiêu đối với cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước phải hiệu quả. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu của mặt hàng trọng yếu, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tập trung mọi nỗ lực để duy trì tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định không phù hợp, gây cản trở cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và có chủ trương phát triển hợp lý trong thời gian tới.

Về an sinh xã hội, cần đơn giản hóa các thủ tục, chuẩn bị tốt nguồn lực và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chính sách đã ban hành về bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp... Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách. Chủ động trong việc dự báo, tăng dự phòng, dự trữ và tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống thiên tai; ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho sản xuất và tài sản của nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện yêu cầu cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), các giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng.

Về lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tốt việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác thông tin báo chí, đảm bảo tính chủ động, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tránh đưa ra những thông tin bất lợi, tạo dư luận xấu, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân.

Mục tiêu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Điện Biên trong những tháng tiếp theo của năm 2011 và thời gian tiếp theo là phải phấn đấu tạo thế và lực mới bằng các giải pháp thực tế, và cần phải có đoàn kết, nhất trí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, ráo riết, quyết tâm, quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện được yêu cầu trong tư tưởng chỉ đạo của tỉnh là: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, mạnh, bền vững. Đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, XĐGN, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ; quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KHKT; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khuyến khích hợp tác đầu tư, thu hút đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về thủy điện, khoáng sản, đất rừng...

Chào mừng Đảng bộ tỉnh tròn 62 tuổi, chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm xây dựng Điện Biên nhanh chóng thoát ra khỏi một tỉnh đặc biệt khó khăn, tiến tới giàu đẹp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đề ra.

Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. (Ảnh: P.V)

Song Long

Từ khóa: n/a

Tin đã đăng