Video

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa Xã hội năm 2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng...
Tổ chức tập huấn khóa đào tạo nâng cao...
Ngày hội thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh...

Liên kết Website

Lễ du lịch Tiền Giang
Các chết độ, chính sách BHXH, BHYT
Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9844777

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp

Kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2016). Dâng lên Đảng niềm tin mãnh liệt

Thứ năm - 04/02/2016 08:50
Mùa xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) - hôm đó là ngày 3/2/1930. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đến công nhân, nông dân, đồng bào, đồng chí cả nước nhân dịp thành lập Đảng...

Các văn kiện quan trọng trên là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã đặt ra và giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam trong buổi đầu gian khó. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đó cũng là kết quả của sự phát triển cao và thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, phong trào công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đường lối cách mạng của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc”.


Vòng xòe hạnh phúc Điện Biên.

Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại: Trước hết, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt đã giải phóng dân tộc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và yêu chuộng tự do, độc lập; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong giai đoạn lãnh đạo công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn nhất quán, kiên định mọi vấn đề cơ bản: Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo; đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, hoàn thiện đường lối đổi mới; thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra sự thống nhất về quan điểm, ý chí và hành động trong toàn Đảng; lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.


Bình yên làng bản Sín Thầu - Mường Nhé.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã xây đắp nên những truyền thống cực kỳ quý báu, đó là truyền thống đoàn kết quý báu và là bài học lớn của cách mạng nước ta. Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực tự cường trong hoạch định đường lối, chủ trương, lựa chọn phương pháp nhằm phát huy sức mạnh của cách mạng, phát huy nội lực của dân tộc và đất nước, nắm vững thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đảng ta nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, thủy chung, trong sáng trong quan hệ với đồng chí, bạn bè, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, năm 2015 vừa qua Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục giành được những thành quả quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế quốc tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn ở trong nước như hạn hán, bão lụt, dịch cúm gia cầm, thiếu điện, những biến đổi của thời kỳ hội nhập kinh tế trong khu vực cũng như toàn thế giới, tỷ giá đồng đô la Mỹ, thị trường chứng khoán dao động, nhất là tình hình kinh tế thế giới suy giảm đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng nền kinh tế nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, vượt qua cơn lạm phát để dần ổn định cuộc sống nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đảng trong niềm phấn khởi với những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm qua nói riêng và trong nhiệm kỳ XII (2010 - 2015) Đảng bộ tỉnh nói chung. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh ta đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/2014), tạo khí thế tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc; hàng loạt chương trình, dự án trọng điểm được tập trung triển khai, đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng làm cho diện mạo kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc.

86 năm qua và đặc biệt trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986 - 2016); Đảng bộ, chính quyền Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khơi dậy một cách cao nhất tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của mọi cấp, mọi ngành và mọi dân tộc; đưa truyền thống quyết chiến quyết thắng của trận Điện Biên Phủ vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng, phát triển hôm nay. Trên các bình diện xã hội, thuộc các cấp ngành cũng như các địa phương, tổ chức, đoàn thể... chúng ta đã khơi dậy được tiềm năng tinh thần, sức mạnh nội lực và nhất là sự đồng thuận cao trong nhân dân; hướng nhân dân tham gia một cách tự giác và có trách nhiệm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của địa phương và của tỉnh. Trước thềm xuân mới Bính Thân 2016, xin dâng lên Đảng một niềm tin chân thành, mãnh liệt và sau trước vẹn tròn!...

Hồng Kỳ

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng