18:47 ICT Thứ hai, 25/03/2019
English

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

Thứ tư - 14/10/2015 09:38
Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 31 tháng 3 năm 2014
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 với những nội dung sau.

1. Mục tiêu tổng quát:
Hoạt động báo chí, xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật. Vừa góp phần mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, vừa đề cao kỷ cương, kỷ luật và pháp luật. Báo chí, xuất bản phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  tổ quốc.
Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hệ thống báo chí, xuất bản, bảo đảm phát triển đi đôi với quản lý, phù hợp xu thế chung. Nâng cao vai trò, vị trí, năng lực và hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bảo đảm tính chân thực, tính giáo dục, tính chiến đấu, phù hợp lợi ích của đất nước và nhân dân. Báo chí, xuất bản góp phần cung cấp tri thức, nâng cao dân trí, hình thành và định hướng dư luận xã hội; biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Báo chí, xuất bản đi trước một bước, vừa làm tốt việc dự báo, định hướng phát triển xã hội, đồng thời là nguồn lực thúc đẩy phát triển xã hội. Báo chí, xuất bản phục vụ sự nghiệp đổi mới, mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao ý thức làm chủ đất nước của nhân dân.
Phát triển báo chí, xuất bản bảo đảm an ninh thông tin trong bối cảnh  xu thế hội nhập quốc tế, hợp tác toàn diện và có những diễn biến phức tạp.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015.
a. Báo in.
Số lượng các cơ quan báo in: Giai đoạn 2014 - 2015: Giữ nguyên số lượng 1 cơ quan báo in
b. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh, truyền hình cấp xã,             Trạm phát lại truyền thanh, truyền hình
+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, phát sóng 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình. Thời lượng chương trình phát thanh 18 giờ/ngày, thời lượng kênh truyền hình là 18 giờ/ngày. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đạt 85% số hộ dân.
+ Đảm bảo tiếp, phát lại các chương trình phát thanh - truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo quy định. Tăng cường số lượng, thời lượng, chất lượng cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, xây dựng trang truyền thanh, truyền hình địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng, thời lượng bản tin truyền thanh ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.
+ 40% các xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng đài truyền thanh, ưu tiên đầu tư, nâng cấp khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Truyền hình trả tiền: Phát triển mạng lưới truyền hình trả tiền đến cấp huyện. Tốc độ tăng trưởng thuê bao đạt 10%/năm. Tỷ trọng số hộ dùng truyền hình trả tiền đạt 10%.
c. Báo điện tử:
Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, hình thức thể hiện, tốc độ truy cập Báo điện tử Điện Biên Phủ. 70% các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trang thông tin điện tử tổng hợp.
d. Trung tâm báo chí, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú:
Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm báo chí của tỉnh đặt tại Báo Điện Biên Phủ do Báo Điện Phủ trực tiếp quản lý để phục vụ báo chí trong nước và quốc tế đưa tin các hoạt động của tỉnh.
e. Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm
Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng đầu sách xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị và sản lượng in xuất bản phẩm đạt 8% - 10%/năm, trong đó 20%-30% là xuất bản phẩm điện tử.
Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng trang in đạt 8% - 10%/năm, đến năm 2015 đạt 1,3 - 1,5 tỷ trang in tiêu chuẩn.
Tốc độ tăng trưởng bình quân phát hành xuất bản phẩm đạt 8%-10%/năm, đến năm 2015 phát hành sách đạt 2,0 - 2,3 triệu bản, văn hóa phẩm đạt 0,5 - 0,7 triệu bản.
Tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 10-12%/năm. Doanh thu đạt 20 - 25 tỷ đồng/năm.

3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020.
a. Báo in.
Phát triển thêm 1 cơ quan báo in là Tạp chí Văn nghệ Điện Biên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
b. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh, truyền hình cấp xã,              Trạm phát lại truyền thanh, truyền hình.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực đủ trình độ làm chủ công nghệ, sản xuất chương trình, chất lượng nội dung và chất lượng kỹ thuật cao.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng trên 1 kênh phát thanh số, 2 kênh truyền hình số (1 kênh hiện tại và phát triển thêm 1 kênh truyền hình số).
Phát sóng chương trình truyền hình lên vệ tinh, nâng tỷ lệ phủ sóng đạt 100% hộ dân. Hoàn thành lộ trình số hóa chuyển đổi công nghệ phát sóng công nghệ tương tự sang công nghệ số.
100% Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện sản xuất mỗi tuần từ 2 - 3 bản tin truyền thanh tổng hợp, thời lượng chương trình từ 20 - 30 phút. 70% Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện có chương trình truyền thanh bằng tiếng dân tộc, tăng cường cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
100% các xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng đài truyền thanh.
Truyền hình trả tiền: Phát triển mạng lưới truyền hình trả tiền đến cấp xã. Tốc độ tăng trưởng thuê bao đạt 15%/năm. Tỷ trọng số hộ dùng truyền hình trả tiền đạt 25%.
 c. Báo điện tử.
Xây dựng Báo điện tử Điện Biên Phủ theo mô hình tòa soạn điện tử hiện đại, nâng cao tính cạnh tranh với các tờ báo khác trong và ngoài tỉnh. Xây dựng phiên bản tiếng Anh để thu hút và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với quốc tế. 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trang thông tin điện tử tổng hợp.
d. Trung tâm báo chí, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.
Xây mới Trung tâm báo chí của tỉnh phục vụ các sự kiện của tỉnh, của quốc gia và quốc tế tại địa phương.
Khuyến khích một số cơ quan báo Trung ương, cơ quan báo chí các tỉnh trong cả nước thành lập văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú tại tỉnh để thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của tỉnh đến độc giả trong và ngoài tỉnh. Bố trí các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú hoạt động tại Trung tâm báo chí của tỉnh.
e. Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm.
Tốc độ tăng trưởng bình quân các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đạt 13-15%/năm.
Tổng trang in tiêu chuẩn đạt 1,5-1,8 tỷ trang.
Tổng bản sách phát hành sách đạt 4,0 - 4,5 triệu bản, phát hành văn hoá phẩm đạt 1 - 1,2 triệu bản.
Tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 13-15%/năm. Doanh thu đạt  30 - 35 tỷ đồng/năm.
Đầu tư, nâng cấp Trung tâm Phát hành sách Điện Biên thành một Trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn mới.
Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một điểm cung cấp xuất bản phẩm.

Xem tiếp...

Tin đã đăng