05:07 ICT Thứ hai, 22/04/2019
English

Công khai Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên - năm 2016

Thứ năm - 11/08/2016 16:16
Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên năm 2016, như sau:
Stt                                Tên tài sản
Cơ quan,
tổ chức, đơn vị
trực tiếp sử dụng tài sản
Đơn vị tính Số lượng Dự kiến thời gian, địa điểm giao nhận tài sản
(1) (2) (3) (4) (5)
I Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện)   70  
1 UBNB TX Mường Lay  Bộ  2  Quý IV-2016, UBND thị xã Mường Lay, các phường Sông Đà, Na Lay
2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Bộ  2  Quý IV-2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3 Sở Y tế  Bộ  49  Quý IV-2016, TTYT Nậm Pồ, TTYT Dự Phòng, BV tỉnh, TTYT Mường Chà, TTCSSKSS 
4 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bộ   5  Quý IV-2016, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
5 Sở Tư pháp  Bộ  3  Quý IV-2016, Sở Tư pháp
6 Sở Giao thông vận tải  Bộ  1  Quý IV-2016, Sở GTVT
7 Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh  Bộ  5  Quý IV-2016, Văn phòng ĐBQH&HĐND
8 Sở Công Thương Bộ   2  Quý IV-2016, chi cục QL thị trường
9 Trung tâm văn hóa tỉnh Bộ  1  Quý IV-2016, Trung tâm văn hóa tỉnh
II Máy vi tính xách tay   1  
1 Sở Giao thông vận tải Cái  1  Quý IV-2016, Sở GTVT
III Máy in các loại   71  
1 UBND TX Mường Lay Cái 4  Quý IV-2016, UBND thị xã Mường Lay, các phường Sông Đà, Na Lay
2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Cái 2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3 Sở Y tế  Cái 57  Quý IV-2016, TTYT Nậm Pồ, TTYT Dự phòng, BV tỉnh, Cao đẳng Y, Mường Chà 
4 Sở Tư pháp  Cái 1  Quý IV-2016, Sở Tư pháp
5 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh  Cái 5  Quý IV-2016, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND 
6 Sở Công Thương  Cái 2  Quý IV-2016,  Chi cục QL thị trường
IV Máy Photocopy   1  
1 Sở Y tế Cái  1  Quý IV-2016, Trường Cao đẳng Y 
V Máy điều hòa nhiệt độ   13  
1 UBND TX Mường Lay  Cái 4  Quý IV-2016, UBND thị xã Mường Lay, các phường Sông Đà, Na Lay
2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Cái 1  Quý IV-2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3 Sở Y tế Cái  7  Quý IV-2016,  BV tỉnh, TTYT Mường Chà
4 Sở Giao thông vận tải Cái  1  Quý IV-2016, Sở GTVT
VI Cây máy tính   3  
1 Sở Giao thông vận tải  Cái 3  Quý IV-2016, Sở GTVT
VII Màn hình máy tính   2  
1 Sở Y tế  Cái 2  Quý IV-2016, BV Đa khoa tỉnh 
VIII Lưu điện   12  
1 UBND TX Mường Lay Cái  1  Quý IV-2016, UBND thị xã Mường Lay
2 Sở Y tế Cái  11  Quý IV-2016, TTYT Nậm Pồ, TTYT Dự Phòng, TTCSSKSS, TTYT Mường Chà
 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Tin đã đăng