18:11 ICT Thứ sáu, 23/08/2019
English

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017 như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị kết quả lựa chọn nhà thầu khung thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2016 với các nội dung sau:

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Mua sắm tài sản tập trung đợt 1 năm 2016)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên (Bên mời thầu) tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng tỉnh Điện Biên năm 2016" thuộc Kế hoạch Mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2016, cụ thể:

Công khai Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên - năm 2016

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên năm 2016, như sau: