13:26 ICT Thứ bảy, 23/03/2019
English

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình

Thứ ba - 26/04/2016 07:50
(DIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, các chức danh Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình đều được phân thành 3 hạng: hạng I, hạng II và hạng III. Tương ứng với mỗi hạng ở mỗi chức danh là một mã số chức danh nghề nghiệp khác nhau, cũng như các quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho từng hạng.


Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 
Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Biên tập viên hạng I đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên tập viên cao cấp; Biên tập viên hạng II đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên tập viên chính; Biên tập viên hạng III đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên tập viên.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng I đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Phóng viên cao cấp; Phóng viên hạng II đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Phóng viên chính; Phóng viên hạng III đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Phóng viên.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên hạng I đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên dịch viên cao cấp; Biên dịch viên hạng II đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên dịch viên chính; Biên dịch viên hạng III đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Biên dịch viên.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Đạo diễn truyền hình hạng I đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Đạo diễn cao cấp; Đạo diễn truyền hình hạng II đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Đạo diễn chính; Đạo diễn truyền hình hạng III đối với viên chức hiện đang giữ ngạch Đạo diễn. Các chức danh nghề nghiệp đạo diễn trên phải đang làm trong lĩnh vực truyền hình.

Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 
Trường hợp viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức có hệ số, bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bằng bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp với được bổ nhiệm.
 
Về thăng hạng chức danh
 
Viên chức sẽ được thăng hạng từ chức danh Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình hạng III lên chức danh tương ứng hạng II; từ chức danh Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình hạng II lên chức danh tương ứng hạng I khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp và các yêu cầu riêng về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh theo quy định tại Thông tư.
 
Việc thăng hạng viên chức thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh viên chức theo quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
 
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2016.

Chi tiết Thông tư Liên tịch tại đây.

Thanh Hà

Xem tiếp...

Tin đã đăng