00:42 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English
Tên / Số / ký hiệu : 534/STTTT-BCVT
Về việc / trích yếu

V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành 02/10/2014
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban Bưu chính, viễn thông
Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Tải về máy Đã xem : 613 | Đã tải: 13
Nội dung chi tiết
           UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                                                      SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 534/STTTT-BCVT
V/v triển khai Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2014
 

 
Kính gửi: Các doanh nghiệp viễn thông.
                       
Ngày 02/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất”.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 và thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL”, ký hiệu QCVN 34:2011/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 5 năm 2011.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất nghiên cứu, triển khai thực hiện. Nội dung chi tiết Thông tư và quy chuẩn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, tại địa chỉ: http://mic.gov.vn  và http://dic.gov.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- BBT website Sở;
- Lưu: VT; BCVT.
                                                                KT. GIÁM ĐỐC
                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                                                          
 
 
                                                        Nguyễn Hùng Cường