18:44 ICT Thứ hai, 25/03/2019
English
Tên / Số / ký hiệu : 271/STTTT-KHTC
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2015.

Ngày ban hành 30/05/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Kế hoạch - Tài chính
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Hùng Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
Tải về máy Đã xem : 649 | Đã tải: 25
Nội dung chi tiết
          UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 271/STTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2015.
          Điện Biên, ngày 30 tháng 5 năm 2014
               
                                  Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND, ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 1811/UBND-VX, ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng “Đề cương xây dựng Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông năm 2015” để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của các địa phương trong tỉnh nói chung, kế hoạch phát triển các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng.
Căn cứ Đề cương, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông, tổng hợp chung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015 của tỉnh.
 Đề cương xây dựng Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2015 được đăng tải trên trang Website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://dic.gov.vn (trên trang chủ và mục văn bản QLNN/Kế hoạch, đầu tư).
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông năm 2015 của địa phương mình và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/6/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. (Bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ Email: dic@dic.gov.vn)
Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
           Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                
- Như  trên;     
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- BBT Website (đăng tải);                         
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, KHTC.                                                                                                                                 
        KT. GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
     Nguyễn Hùng Cường